Услуги - 375802-2019

09/08/2019    S153    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Парма: Консултантски услуги по управление

2019/S 153-375802

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 128-311695)

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ITH52

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Служба на ОЕРЕС — Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
Riga
Латвия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LV

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CDT — Център за преводи за органите на Европейския съюз
Luxembourg
Люксембург
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CEDEFOP — Европейски център за развитие на професионалното обучение
Thessaloniki
Гърция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
CPVO — Служба на Общността за сортовете растения
Angers Cedex 2
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EACEA — Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕБО — Европейски банков орган
Paris La Défense Cedex
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ECHA — Европейска агенция по химикали
Helsinki
Финландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FI

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EDA — Европейска агенция по отбрана
Ixelles
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕАОС — Европейска агенция за околна среда
Copenhagen
Дания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: DK

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EFCA — Европейска агенция за контрол на рибарството
Vigo
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕИБ — Европейска инвестиционна банка
Luxembourg
Люксембург
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EIGE — Европейски институт за равенство между половете
Vilnius
Литва
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: LT

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EIT — Европейски институт за иновации и технологии
Budapest
Унгария
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: HU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EMA — Европейска агенция по лекарствата
Amsterdam
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ENISA — Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Maroussi
Гърция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ERCEA — Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ESMA — Европейски орган за ценни книжа и пазари
Paris
Франция
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: FR

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
EU-LISA — Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Tallin
Естония
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: EE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Евроюст — Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието
The Hague
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
Eвропол — Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
The Hague
Нидерландия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: NL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
F4E — Съвместно предприятие „Fusion for Energy“
Barcelona
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
FRA — Агенция на Европейския съюз за основните права
Vienna
Австрия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: AT

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
FRONTEX — Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Warsaw
Полша
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: PL

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
GSA — Европейска агенция за ГНСС
Prague
Чехия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: CZ

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
OSHA — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Bilbao
Испания
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: ES

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
SESAR — Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
S2R JU — Cъвместно предприятие Shift2Rail
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Наименование и адреси
ЕСП — Единен съвет за преструктуриране
Brussels
Белгия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
код NUTS: BE

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги по управление

Референтен номер: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Основен CPV код
79410000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е ръководният орган на ЕС на тази покана за участие в търг. Следните органи на ЕС се присъединяват към тази покана за участие в търг Служба на ОЕРЕС, CDT, CEDEFOP, CPVO, EACEA, ЕБО, ECHA, EDA, ЕАОС, EFCA, ЕИБ, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, ЕВРОЮСТ, ЕВРОПОЛ, F4E, FRA, FRONTEX, GSA, OSHA, SESAR JU, SHIFT2RAIL JU, ЕСП. Тази покана за участие в търг има за цел да предостави на участващите органи на ЕС многогодишна поредица от консултантски услуги по управление, свързани с бизнес преобразуване и оперативно развитие, необходими за подобряването на стойността, ефективността и ефикасността на органите от ЕС.

Възможностите на оферента трябва да обхващат жизнения цикъл на консултантски услуги по управление, от стратегически анализ, през стратегическо планиране, до услуги по реализиране и внедряване на управленски политики, процеси и инструменти, т.е. методи както за разработване, така и за внедряване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 128-311695

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна обща стойност
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 45 000 000,00 EUR

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000,00 EUR

Номер на раздел: II.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна стойност
Вместо:

Стойност, без да се включва ДДС: 45 000 000,00 EUR

Да се чете:

Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000,00 EUR

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 06/09/2019
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 13/09/2019
Местно време: 14:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/09/2019
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 16/09/2019
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

Тръжните спецификации бяха актуализирани в съответствие с промените и са публикувани на следната препратка: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=5026