Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 375809-2019

09/08/2019    S153    Европейска инвестиционна банка - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Техническа помощ за механизма за финансиране на дребните собственици от АКТБ

2019/S 153-375809

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eib.org

Адрес на профила на купувача: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000619001

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5304
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа помощ за механизма за финансиране на дребните собственици от АКТБ

Референтен номер: AA-000619-001
II.1.2)Основен CPV код
66171000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Програмата за техническа помощ е създадена като допълнение към заема на ЕИБ, разпределен на 3 институции за микрофинансиране съгласно механизма за финансиране на дребните собственици. Тя ще бъде разделена на 3 компонента:

Компонент 1: Предоставяне на специални дейности по създаване на капацитет на институциите за микрофинансиране за подсилване на финансовата и социалната ефективност с оглед на подобряване на практиките за селскостопанско кредитиране в съответствие с изискванията на механизма за финансиране.

Компонент 2: Подобряване на местния капацитет за насърчаване на добрите селскостопански практики и отговорното животновъдство.

Компонент 3: Осигуряване на обучение по финансова грамотност и услуги за бизнес развитие на крайните бенефициенти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79410000
80400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Кот д’Ивоар и Уганда (вж. референтните условия за повече информация)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възлагащият орган може по свое усмотрение и според наличните финансови средства да удължи обхвата и продължителността на поръчката, с цел включване на допълнителни услуги.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Африкански, Карибски и Тихоокеанските държави (ACP) Инструмент за инвестиции — Споразумението от Котону

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/10/2019
Местно време: 14:00
Място:

Седалище на ЕИБ в Люксембург

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При поискване на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2019