Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 375809-2019

09/08/2019    S153

Luxemburg-Luxemburg: BEI - AT pentru mecanismul de finanțare a micilor exploatații agricole din țările ACP

2019/S 153-375809

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000619001
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5304
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

AT pentru mecanismul de finanțare a micilor exploatații agricole din țările ACP

Număr de referinţă: AA-000619-001
II.1.2)Cod CPV principal
66171000 Servicii de consultanţă financiară
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Programul AT a fost conceput pentru a completa un împrumut BEI alocat către 3 instituții de micro finanțare în baza mecanismului de finanțare a micilor exploatații agricole. Acesta va fi livrat prin intermediul a 3 componente:

Componenta 1: Furnizarea de activități personalizate de consolidare a capacității pentru întărirea performanțelor financiare și sociale ale instituțiilor de micro finanțare în scopul îmbunătățirii practicilor de acordare de împrumuturi în agricultură în conformitate cu cerințele mecanismului de finanțare.

Componenta 2: Îmbunătățirea capacității locale de promovare a bunelor practici agricole și a creșterii responsabile a animalelor.

Componenta 3: Furnizarea de instruire în domeniul educației financiare și de servicii de dezvoltare a afacerilor pentru beneficiarii finali.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
80400000 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Côte d’Ivoire și Uganda (a se vedea termenii de referință pentru mai multe detalii)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Autoritatea contractantă poate, la propria discreție și în funcție de disponibilitatea finanțării, să extindă domeniul de aplicare și durata proiectului pentru a acoperi serviciile suplimentare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Mecanismul de investiții pentru țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) - Acordul de la Cotonou

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/10/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul BEI din Luxemburg

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2019