Servizi - 375811-2018

28/08/2018    S164    Servizi - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Polonia-Poznań: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2018/S 164-375811

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 158-363369)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aquanet S.A.
Indirizzo postale: ul. Dolna Wilda 126
Città: Poznań
Codice NUTS: PL41
Codice postale: 61-492
Paese: Polonia
Persona di contatto: Małgorzata Danek
E-mail: malgorzata.danek@aquanet.pl
Tel.: +48 618359201
Fax: +48 618359321

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.aquanet.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa załadunku, wywozu i zagospodarowania odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do Aquanet SA.

Numero di riferimento: Z/13/2018
II.1.2)Codice CPV principale
90500000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi gospodarowania odpadami polegające na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] (zwany dalej piaskiem) /piasek i skratki zwane są dalej łącznie odpadami/ z oczyszczalni ścieków i przepompowni należących do Aquanet S.A.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/08/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 158-363369

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
anziché:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7-8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek w odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:

— będzie posiadał ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm. – dalej „ustawa o odpadach”),

— będzie posiadał potwierdzenie wpisu do rejestru (nr rejestrowy) podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonanego zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach lub potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru na transport odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 w ustawowym terminie, zgodnym z ustawą o odpadach i z prowadzoną korespondencją z Urzędem, w przypadku oczekiwania na nr rejestrowy z Urzędu,

— W przypadku jeżeli Wykonawca prowadził będzie tymczasowe magazynowanie (zbieranie odpadów odebranych od Zamawiającego na swoim terenie przed transportem do miejsca prowadzenia procesu przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zobowiązywany jest w okresie obowiązywania umowy (tj. do momentu realizacji całości zamówienia) posiadać ważną decyzję zezwalającą na zbieranie Odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty, szczegółowo wymienione w pkt 7.1.a)-l) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:

„SIWZ”), w terminach w niej wskazanych.

3. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3-7.5 SIWZ.

Zgodnie z art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

leggi:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7-8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek w odniesieniu do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:

— będzie posiadał ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm. – dalej „ustawa o odpadach”),

— będzie posiadał potwierdzenie wpisu do rejestru z nadanym numerem rejestrowym podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonanego zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach,

— W przypadku jeżeli Wykonawca prowadził będzie tymczasowe magazynowanie (zbieranie odpadów odebranych od Zamawiającego na swoim terenie przed transportem do miejsca prowadzenia procesu przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zobowiązywany jest w okresie obowiązywania umowy (tj. do momentu realizacji całości zamówienia) posiadać ważną decyzję zezwalającą na zbieranie Odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty, szczegółowo wymienione w pkt 7.1.a)-l) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), w terminach w niej wskazanych.

3. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3-7.5 SIWZ.

Zgodnie z art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

VII.2)Altre informazioni complementari: