Tjänster - 375820-2019

09/08/2019    S153    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Koncession och tillhandahållande av tjänster avseende storkök för interinstitutionella daghemmet (le Centre polyvalent) för barn i Kirchberg

2019/S 153-375820

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité Oil.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres».
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Koncession och tillhandahållande av tjänster avseende storkök för interinstitutionella daghemmet (le Centre polyvalent) för barn i Kirchberg

Referensnummer: OIL.06/PO/2019/031
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föreliggande upphandling har som mål en koncession och tillhandahållande av storkökstjänster för den Europeiska kommissionen i Luxemburg, Centre polyvalent de l’enfance interinstitutionnel (CPE) som administreras av infrastruktur- och logistikkontoret (L’office infrastructure et logistique) Luxemburg (OIL).

Uppdragstagaren säkerställer uppdrag avseende storkök på plats och i CPE-installationerna i Kirchberg och då särskilt:

— Koncession: Lunchmåltider för ca 600 barn,

— Tjänstekontrakt: Mellanmål för ca 1 200 barn samt måltider för 55 tjänstemän.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 211 859.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU0
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg stad.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagaren säkerställer uppdrag avseende storkök på plats och i CPE-installationerna i Kirchberg och då särskilt:

— I koncession: Lunchmåltider för ca 600 barn;

— I tjänstekontrakt: Mellanmål för ca 1 200 barn samt måltider för ca 55 tjänstemän.

Storköket sköts för närvarande av en OIL-tjänst i Europeiska kommissionen. Uppdragstagaren särkerställer att måltider och övriga tjänster ombesörjs i de anläggningar som institutionen överlåtit. Tjänsterna innefattar särskilt:

—Beredning av menyer i köket i CPE3,

— tillagning av lunchmåltider och mellanmål,

— framtagning av måltider för allergiker och/eller måltider utan inslag av de vanligaste allergiframkallande ämnena till lunch,

— ett allergisäkrat alternativ för mellanmålen,

— dukning och servering av måltiderna i matsalarna,

— framtagning av mellanmål på brickor och serveringsvagnar,

— tillredning av mellanmål och måltider att ta med (lunchpaket) för exteriör aktivitet,

— avdukning av brickor vid mellanmål,

— daglig städning och underhåll av matsalar och kök,

— transport av måltider och mellanmål mellan byggnad CPE 3 och byggnad CPE 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Anskaffning / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Menyer och dagens rätt / Viktning: 110
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet och hygien / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Hållbar utveckling / Viktning: 10
Pris - Viktning: 260
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 211 859.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 56
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Koncessionskontraktet förlängs genom tyst överenskommelse 4 gånger för respektive 12 månader, utom för det sista året (2024) då det förlängs till den 31.8.2024.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— Den ekonomiska aktören ska bestå av och/eller vara registrerad i enlighet med lagen i det land där hen är etablerad (t ex handelsregister),

— den ekonomiska aktörens verksamhetsändamål ska ha samband med upphandlingens syfte (utifrån hens bidrag i utförandet av kontraktet).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Bâtiment Ariane, (salle 01/A072), 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivaren får utse ett enda ombud som ska närvara vid öppnandet av anbud och ska senast tisdag den 17.9.2019 (kl. 16:00) meddela ombudets namn via e-post till oil-appels-offres@ec.europa.eu eller via fax till +352 430132109.

Om anbudsgivaren oanmäld kommer till anbudsöppningen kan kommissionen komma att neka anbudsgivaren tillträde till lokalen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2019