Služby - 375821-2019

09/08/2019    S153

Belgie-Brusel: Studie o rámci ekonomické realizace možného systému záruk pro děti v EU, včetně jeho finanční nadace

2019/S 153-375821

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-mail: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o rámci ekonomické realizace možného systému záruk pro děti v EU, včetně jeho finanční nadace

Spisové číslo: VT/2019/015
II.1.2)Hlavní kód CPV
79311400 Ekonomický průzkum - EA02
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této studie je definovat rámec ekonomické realizace pro možné záruky na děti v EU, které jsou v souladu s doporučením Komise z roku 2013 pro investice do dětí. Hospodářský a finanční rámec by měl být navržen v souladu s výsledky studie PA o proveditelnosti záruky pro děti v případě ohrožených dětí. Současně by měly být určeny a prozkoumány synergie a úspory z rozsahu umožňující změnu 2/4 z rozměrů systému záruk. Celkovým cílem této akce je tedy připravit podrobnou komplexní studii, která by prozkoumala, jaká by byla nákladově nejefektivnější strategie, kterou by příslušné orgány mohly v praxi realizovat v případě záruky pro děti pro všechny děti v EU ohrožené chudobou. Cílem této studie by mělo být poskytnutí důkladné hospodářské a finanční analýzy návrhu, proveditelnosti, správy a možností realizace možného budoucího systému záruk pro děti ve všech členských státech EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85311300 Sociální zařízení pro děti a mládež
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavním místem provedení úkolů budou prostory poskytovatele služeb nebo jakékoliv jiné místo uvedené v nabídce s výjimkou prostor Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz technické specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Přípravné opatření Evropského parlamentu: Systém záruky pro děti / Zavedení evropské záruky pro děti a finanční podpory

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/09/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, DG EMPL Rue Joseph II 27,1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může zúčastnit 1 zplnomocněný zástupce každého uchazeče řádně pověřený dopisem. Uchazeči, kteří se chtějí účastnit otevírání nabídek, o tom musí informovat prostřednictvím této adresy elektronické pošty: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu a uvést jméno osoby, která se bude účastnit otevírání nabídek, a to alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2019