Usluge - 375821-2019

09/08/2019    S153

Belgija-Bruxelles: Studija o ekonomskom provedbenom okviru moguće garancije za djecu EU-a, uključujući njenu financijsku zakladu

2019/S 153-375821

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-pošta: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o ekonomskom provedbenom okviru moguće garancije za djecu EU-a, uključujući njenu financijsku zakladu

Referentni broj: VT/2019/015
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311400 Usluge ekonomskog istraživanja - EA02
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je studije odrediti ekonomski provedbeni okvir za moguću garanciju za djecu EU-a koja je u skladu s Preporukom Zajednice o ulaganju u djecu iz 2013. Ekonomski i financijski okvir treba biti osmišljen u skladu s rezultatima pripremne akcije „Studija o izvedivosti garancije za djecu za ranjivu djecu“. Istovremeno treba identificirati i proučiti sinergije i ekonomije razmjera kojima se dopušta ponovno dimenzioniranje 2/4 garancije. Opći je cilj ove akcije stoga pripremiti detaljnu sveobuhvatnu studiju kojom se istražuje koja bi bila najisplativija strategija za nadležna tijela kojom bi se u praksi realizirala takva garancija za djecu za koju postoji rizik od siromaštva u EU-u. Studijom bi se trebala osigurati detaljna ekonomska i financijska analiza mogućnosti oblikovanja, izvedivosti, rukovođenja i provedbe mogućih budućih garancija za djecu u svim državama članicama EU-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85311300 Usluge skrbi za djecu i mlade
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Glavno mjesto izvršavanja zadataka prostorije su pružatelja usluga ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, osim Komisijinih prostorija.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Pripremna akcija Europskog parlamenta: Garancija za djecu / uspostavljanje europske garancije za djecu i financijske potpore

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska komisija, DG EMPL Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pri otvaranju ponuda može biti nazočan 1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja, propisno ovlašten pismom. Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome obavijestiti e-poštom: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu i navesti ime osobe koja će prisustvovati otvaranju, najkasnije 48 sati unaprijed.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/08/2019