Usługi - 375821-2019

09/08/2019    S153

Belgia-Bruksela: Badanie na temat gospodarczych ram wdrażania ewentualnego unijnego systemu gwarancji dla dzieci, w tym jego fundacji finansowej

2019/S 153-375821

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
E-mail: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html

Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5220
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat gospodarczych ram wdrażania ewentualnego unijnego systemu gwarancji dla dzieci, w tym jego fundacji finansowej

Numer referencyjny: VT/2019/015
II.1.2)Główny kod CPV
79311400 Usługi badań ekonomicznych - EA02
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie ma na celu zdefiniowanie gospodarczych ram wdrażania ewentualnej unijnej gwarancji dla dzieci, która jest zgodna z zaleceniem Komisji w zakresie inwestowania w dzieci z 2013 roku. Ramy gospodarcze i finansowe powinny zostać opracowane zgodnie z wynikami badania obszarów polityki „Studium wykonalności wprowadzenia gwarancji dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”. Jednocześnie należy określić i zbadać synergie i korzyści skali pozwalające na zmianę wymiaru 2/4 systemu gwarancji. Ogólnym celem tego działania jest więc przygotowanie szczegółowego i kompleksowego badania analizującego, jaka byłaby dla właściwych organów najbardziej efektywna kosztowo strategia realizacji w praktyce takiej gwarancji dla wszystkich dzieci, które są zagrożone ubóstwem w UE. Badanie powinno mieć na celu zapewnienie dogłębnej analizy ekonomicznej i finansowej projektu, wykonalności, zarządzania i możliwości wdrożenia ewentualnego przyszłego programu gwarancji dla dzieci we wszystkich państwach członkowskich UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85311300 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Głównym miejscem wykonania zadań będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem pomieszczeń Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja techniczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego: system gwarancji dla dzieci / ustanowienia europejskiej gwarancji oraz wsparcia finansowego dla dzieci

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, DG EMPL Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta należycie upoważniony na piśmie. Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia muszą przesłać informację na adres poczty elektronicznej: EMPL-VT-2019-015@ec.europa.eu i wskazać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1, avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313

Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2019