Diensten - 375823-2019

09/08/2019    S153

België-Brussel: Gebruikmaking van satellietbeelden ter verbetering van de werking van het Natura 2000-netwerk: prototype voor de monitoring van Natura 2000-habitatgebieden met Copernicus

2019/S 153-375823

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebruikmaking van satellietbeelden ter verbetering van de werking van het Natura 2000-netwerk: prototype voor de monitoring van Natura 2000-habitatgebieden met Copernicus

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2018/0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is gericht op de ontwikkeling van een systeem voor toezichthouding op veranderingen in de bodembedekking in Natura 2000-gebieden, aan de hand van waarnemingen van Copernicus-satellieten, met een specifieke nadruk op graslanden. De toezichthouding moet worden aangevuld met veranderingen in de bodembedekking die verkregen zijn door satellietbeelden die dateren van voor Sentinel om de veranderingen in de bodembedekking sinds de creatie van Natura 2000-gebieden te volgen. Er moeten zoveel mogelijk Natura 2000-gebieden worden bestreken over een zo lang mogelijke periode.

Het resultaat van de toezichthouding van veranderingen in de bodembedekking in Natura 2000-gebieden zal toegankelijk zijn via een openbare website, die Europese gebruikers toelaat de opeenvolging van veranderingen te observeren, alsook het aantal veranderingen per gebied. Hierdoor kunnen gebieden of regio‘s worden geïdentificeerd waar het systeem duidelijke veranderingen heeft geïdentificeerd, in het bijzonder met betrekking tot het verlies van natuurlijke of semi-natuurlijke habitatgebieden (en in het bijzonder graslanden).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 844 670.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: enkelvoudige dienstenovereenkomst van 24 maanden, niet verlengbaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: prijs - weging / Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europees Parlement

II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel: „Gebruiken van satellietbeelden om de werking van het Natura 2000-netwerk te verbeteren” en met een waarde van 1 000 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545179
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027746/2019/808372/SER/ENV.D.3
Benaming:

Gebruikmaking van satellietbeelden ter verbetering van de werking van het Natura 2000-netwerk: prototype voor de monitoring van Natura 2000-habitatgebieden met Copernicus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: space4environment
Postadres: 48, rue Gabriel Lippmann
Plaats: Niederanven
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 6947
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gisat s.r.o.
Postadres: Milady Horákové 57
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 17000
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bilbomática S.A.
Postadres: Ed. Miribilla, c/Santiago Compostela 12-4° A
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 48003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 844 670.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 7 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

5 % + 2,4 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig punt 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld onder I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2019