Usługi - 375823-2019

09/08/2019    S153

Belgia-Bruksela: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do usprawnienia działania sieci Natura 2000: prototyp do monitorowania siedlisk Natura 2000 za pomocą programu Copernicus

2019/S 153-375823

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do usprawnienia działania sieci Natura 2000: prototyp do monitorowania siedlisk Natura 2000 za pomocą programu Copernicus

Numer referencyjny: ENV.D.3/SER/2018/0037
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy jest opracowanie systemu monitorowania zmian pokrycia terenu na obszarach Natura 2000, z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych programu Copernicus, ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych. Monitorowanie zostanie uzupełnione o informacje na temat zmian pokrycia terenu uzyskane z obrazów satelitarnych pochodzących z czasu przed satelitą Sentinel, co pozwoli na prześledzenie zmian pokrycia terenu od czasu utworzenia obszarów Natura 2000. Należy uwzględnić możliwie największą powierzchnię obszarów Natura 2000 w jak najdłuższym okresie czasu.

Wyniki monitorowania zmian pokrycia terenu na obszarach Natura 2000 zostaną udostępnione w publicznej witrynie internetowej, umożliwiając europejskim użytkownikom obserwację kolejności zmian, jak również ich ilości, dla każdego obszaru. Umożliwi to identyfikację obszarów lub regionów, w których system zidentyfikował wyraźne zmiany, w szczególności w zakresie utraty naturalnych i półnaturalnych siedlisk (w szczególności obszarów trawiastych).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 844 670.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa: 1 umowa o usługi o czasie obowiązywania wynoszącym 24 miesiące, bez odnowienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakości proponowanej metodologii / Waga: 70
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena — waga / Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Parlament Europejski

II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy zauważyć, że niniejsze ogłoszenie zostało wcześniej opublikowane w Dz. U. 2018/S 056-123139 w dniu 21.3.2018 r. pod tytułem "Wykorzystanie obrazów satelitarnych w celu poprawy działania sieci Natura 2000" z budżetem w wysokości 1 000 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-545179
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.027746/2019/808372/SER/ENV.D.3
Nazwa:

Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do usprawnienia działania sieci Natura 2000: prototyp do monitorowania siedlisk Natura 2000 za pomocą programu Copernicus

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: space4environment
Adres pocztowy: 48, rue Gabriel Lippmann
Miejscowość: Niederanven
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: 6947
Państwo: Luksemburg
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GISAT S.R.O.
Adres pocztowy: Milady Horákové 57
Miejscowość: Praha
Kod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Kod pocztowy: 17000
Państwo: Czechy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bilbomática S.A.
Adres pocztowy: Ed. Miribilla, c/Santiago Compostela 12-4° A
Miejscowość: Bilbao
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 48003
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 844 670.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 7 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

5 % + 2,4 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3). Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2019