Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 375823-2019

09/08/2019    S153

Belgia-Bruxelles: Utilizarea imaginilor prin satelit pentru a îmbunătăți funcționarea rețelei Natura 2000: prototip pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 habitate cu Copernicus

2019/S 153-375823

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Utilizarea imaginilor prin satelit pentru a îmbunătăți funcționarea rețelei Natura 2000: prototip pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 habitate cu Copernicus

Număr de referinţă: ENV.D.3/SER/2018/0037
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul vizează dezvoltarea unui sistem de monitorizare a modificărilor în materie de acoperire a terenurilor în siturile Natura 2000, folosind observațiile sateliților Copernicus, cu un accent special pe pășuni. Monitorizarea va fi finalizată cu modificările terestre obținute din pre-datele imaginilor prin satelit Sentinel, cu scopul de a urmări modificările terestre de la crearea siturilor Natura 2000. Este necesară acoperirea celei mai mari proporții posibile a siturilor Natura 2000 pentru cea mai lungă perioadă de timp posibilă.

Rezultatul monitorizării modificările terestre în cadrul siturilor Natura 2000 va fi accesibil de pe un site public, permițând utilizatorilor europeni să observe succesiunea modificărilor, precum și cantitatea acestora, pentru fiecare site. Aceasta ar trebui să permită identificarea siturilor sau regiunilor în care sistemul a identificat modificări evidente, în special în ceea ce privește pierderea habitatelor naturale și semi-naturale (și în special a pășunilor).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 844 670.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă: Contract de servicii unic cu durata de 24 luni, fără posibilitatea de reînnoire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 70
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Criteriu privind costul - Nume: Prețul— Ponderea / Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Parlamentul European

II.2.14)Informații suplimentare

A se avea în vedere că a fost publicat anterior în Jurnalul Oficial JO 2018/S 056-123139 din 21.3.2018 cu titlul „Utilizarea imaginilor prin satelit pentru îmbunătățirea funcționării rețelei Natura 2000" cu o valoare de 1 000 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 239-545179
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.027746/2019/808372/SER/ENV.D.3
Titlu:

Utilizarea imaginilor prin satelit pentru a îmbunătăți funcționarea rețelei Natura 2000: prototip pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 habitate cu Copernicus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: space4environment
Adresă: 48, rue Gabriel Lippmann
Localitate: Niederanven
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: 6947
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GISAT S.R.O.
Adresă: Milady Horákové 57
Localitate: Praha
Cod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Cod poștal: 17000
Țară: Cehia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Bilbomática S.A.
Adresă: Ed. Miribilla, c/Santiago Compostela 12-4° A
Localitate: Bilbao
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod poștal: 48003
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 844 670.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 7 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

5 % + 2,4 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

Dosarul achiziției va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită pentru procedurile de revizuire:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2019