Szolgáltatások - 375850-2015

Normál nézet megjelenítése

24/10/2015    S207

Magyarország-Budapest: Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

2015/S 207-375850

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda
Postai cím: Maléter Pál u. 1/1.
Város: Tököl
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Koncz Marina
E-mail: drkoncz@drkonczmarina.hu
Telefon: +36 24496819
Fax: +36 24496819

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda
Postai cím: Maléter Pál u. 1/1.
Város: Tököl
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Koncz Marina
E-mail: drkoncz@drkonczmarina.hu
Telefon: +36 24496819
Fax: +36 24496819

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda
Postai cím: Maléter Pál u. 1/1.
Város: Tököl
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Koncz Marina
E-mail: drkoncz@drkonczmarina.hu
Telefon: +36 24496819
Fax: +36 24496819

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Keretmegállapodás az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) – hitelesítési eljárás lefolytatása a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által Magyarország vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó létesítményei vonatkozásában megvalósítandó projektjei esetében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország vasúti rendszer hálózatai és kapcsolódó létesítményei.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU211 Fejér,HU32 Észak-Alföld

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 7
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: Az Európai Unió 2007–2013 közötti KÖZOP, 2014-2020 közötti IKOP támogatási időszakaira eső pojekteket szükséges tanúsítási szempontból egységesen kezelni, ezen projektekhez kapcsolódóan minőségbiztosítási okokból szükséges a tanúsítási tevékenységek egységes, egy szerződés alapján történő ellátása. Erre tekintettel a jelen keretmegállapodáshoz kapcsolódó sajátosságok szükségessé teszik a hosszabb időtartam meghatározását. A hosszabb időtartam a 2013-2020 közötti támogatási időszak pénzügyi lezárásának várható időpontjára tekintettel lett meghatározva, amely időpont 31.12.2022.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 14 000 000 000 HUF
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Keretmegállapodás az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) – hitelesítési eljárás lefolytatására a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által Magyarország vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó létesítményei vonatkozásában megvalósítandó projektjei esetében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve (a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról) VI. melléklete, illetve a magyar jogrendben ennek megfelelő 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet (a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról) 4. melléklet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) – hitelesítési eljárás lefolytatása a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által megvalósítandó vasúti rendszer hálózatot, és kapcsolódó létesítményeit érintő projektjek esetében (Infrastruktúra alrendszer, Energiaügy alrendszer, Pályamenti ellenőrző irányító és jelző alrendszer), az SG modul (2010/713/EU Határozat I. melléklete szerint) alapján, valamint az Európai Bizottság 2014/897/EU ajánlása 21. pontja alapján.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az egyes projektekhez igazodóan, konzultációt követően egyedi szerződéseket fog kötni. A keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pont szerinti.
Teljes mennyiség:
A megadott mennyiségek az elkészült létesítmények és tervezett beruházások munkamennyiségeinek felelnek meg.
Az EK- és NSz hitelesítési eljárást az alábbi projektek esetében kell lebonyolítani:
Az Európai Unió 2007-2013 közötti KÖZOP, valamint a 2014-2020 közötti IKOP támogatási időszakára eső, a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által megvalósítandó vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó létesítményeinek projektjei.
Infrastruktúra alrendszer [INF+PRM – Infrastruktúra és akadálymentesítés] – Kapcsolódó rendszerelem tanúsítások 5 db:
Tanúsítványok:
— Vasúti pálya, nyílt vonal INF – 1120 vkm, 23 db. (Összes nyíltvonali vágánykilométer, a kétvágányú pálya hossza kétszer számít bele.)
— Vasúti pálya, középállomás 8 vágányig INF+PRM – 260 vkm, 87 db. (Összes vágányhossz és darabszám akadálymentesítés tanúsításához is! Peronok, aluljárók, stb.)
— Vasúti pálya, nagy állomás, pályaudvr 8 vágánytól INF+PRM – 90 vkm, 14 db. (Összes vágányhossz és darabszám akadálymentesítés tanúsításához is! Peronok, aluljárók, stb.)
— Felvételi épület állomáson INF+PRM – 62 db. (Akadálymentesítés tanúsításához is.)
— Felvételi épület pályaudvaron INF+PRM – 5 db. (Akadálymentesítés tanúsításához is.)
Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző (Biztosítóberendezés) alrendszer [CCS] – Kapcsolódó rendszerelem tanúsítások 15 db:
Tanúsítványok:
— Biztosítóberendezés nyíltvonal – 614 vkm, 5 db. (Összes nyíltvonali vágánykilométer, a kétvágányú pálya hossza kétszer számít bele.)
— Biztosítóberendezés kiépítése vagy felújítása középállomáson 8 vágányig – 174 vkm, 61 db. (Összes vágányhossz és állomások darabszáma.)
— Biztosítóberendezés kiépítése vagy felújítása nagyállomáson, pályaudvaron 8 vágánytól – 52 vkm, 13 db. (Összes vágányhossz és állomások darabszáma.)
Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer [GSM-R]:
Tanúsítványok: GSM-R telepítése 2554 vkm, 8 db. (GSM-R rendszer telepítésével érintett vonalak összes hossza, projektek száma.)
Energiaügyi alrendszer [ENE]- Kapcsolódó rendszerelem tanúsítások 5 db:
Tanúsítványok:
— Energiaellátás (felsővezeték) nyíltvonalon – 885 vkm, 10 db. (Összes nyíltvonali vágánykilométer, a kétvágányú pálya hossza kétszer számít bele.)
— Energiaellátás (villamos felsővezeték)kiépítése vagy felújítása középállomáson 8 vágányig – 153 vkm, 54 db. (Összes vágányhossz és darabszám is. Peronok, aluljárók, stb.)
— Energiaellátás (villamos felsővezeték)kiépítése vagy felújítása nagyállomáson, pályaudvaron 8 vágánytól – 61 vkm, 13 db. (Összes vágányhossz és darabszám.)
Energiaügy [ENE] alrendszer:
Tanúsítványok:
— Váltakozó áramú vontatási villamos alállomás építése vagy felújítása 24 db.
Engedélyezési terv készítése:
Tanúsítványok:
— Infrastruktúra tervezés (vasúti pálya komplett) INF+PRM – 779 vkm, 15 db. (Vasúti pálya tervezése komplett (állomások, peronok, aluljárók, magasépítmények).)
— Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző (Biztosítóberendezés) CCS – 774 vkm, 21 db. (Biztosítóberendezés tervezése.)
— Energiaügy ENE – 612 vkm, 34 db. (Energiaellátás tervezése.)
Kiviteli terv készítése:
Tanúsítványok:
— Infrastruktúra tervezés (vasúti pálya komplett) INF+PRM – 1129 vkm, 26 db. (Vasúti pálya tervezése komplett (állomások, peronok, aluljárók, magasépítmények).)
— Pályaoldali ellenőrző-irányító és jelző (Biztosítóberendezés) CCS – 1056 vkm, 25 db. (Biztosítóberendezés tervezése.)
— Energiaügy ENE – 945 vkm, 39 db. (Energiaellátás tervezése.)
Tervezéi projektek meglévő EK-hitelesítési nyilatkozatainak hálózati integrálása – 4 db. (Az egyes projektekre (alrendszerekre) vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatok egyetlen, a hálózati projektre mint egységes egészre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatban történő egyesítése. A feladat ellátása során figyelembe kell venni az Európai Bizottság 2014/897/EU (2014. december 5.) ajánlását.)
Kivitelezési projektek meglévő EK-hitelesítési nyilatkozatainak hálózati integrálása – 12 db. (Az egyes projektekre (alrendszerekre) vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatok egyetlen, a hálózati projektre mint egységes egészre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatban történő egyesítése. A feladat ellátása során figyelembe kell venni az Európai Bizottság 2014/897/EU (2014. december 5.) ajánlását.)
A keretmegállapodásos eljárásban nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ún. megismételt tanúsítások elvégzése is, amelynek az ellenértéke – minden esetben – az eseti szerződés alapján elszámolt díj 10 %-a.
A felhívás II.2.1) pontjában foglalt fenti feladatokhoz tartozik a tervfelülvizsgálatok elvégzése, tenderdokumentációk véleményezése, konzultációk a tervezővel, az eseti szerződésekben szereplő feltételekkel. Az SG modulon alapuló feladatokat a felhívás II.2.1) pontjában foglalt táblázat részletesen tartalmazza.
A hivatkozott jogszabályok értelmében az NSz (Nemzeti Szabvány) és az EK (Európai Közösség) szerinti vizsgálat minden esetben szükséges.
A tanúsítványáról a 2008/57 EK direktíva és a 30/2010 NFM rendelet rendelkezik.
Az ajánlati felhívásban szereplő rövidítések jelentései: NoBo: Notified Body, mely az EU műszaki átjárhatósági előírásoknak való megfelelőséget igazolja (TSI – ÁME). DeBo: Designated Body, amely a nemzeti előírásoknak, szabályozásnak való megfelelést igazolja. NSz: Nemzeti Szabvány. EK: Európai Közösség.
A feladat további részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció (Műszaki Leírás) tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 14 000 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 31.12.2022

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték (a nettó eseti díj 5 %-a) az eseti szerződés(ek)ben foglaltak szerint. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (1)–(4), (6) bekezdés a) pontjai szerint kell nyújtani. A teljesítési biztosítéknak a megkötött egyes szerződések hatálybalépésének időpontjától, annak ideje alatt folyamatosan szükséges a Megrendelő rendelkezésére állnia, az eseti szerződés megszűnésének napjáig.
Az ajánlatkérő a Kbt. 126. §-ának (5) bekezdése alapján köteles az ajánlatban nyilatkozni arról, hogy a teljesítési biztosítékot valamint szállítói előleg igénylése esetén a szállítói előleg visszafizetésének biztosítékát határidőre az ajánlatkérő illetve a Támogató rendelkezésre bocsátja.
Amennyiben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke az eseti szerződés(ek) elszámolható összegének 10 %-át meghaladja. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alkalmazandó, azaz a közbeszerzési „eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A Kbt.-ben meghatározottakon túl a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítékok is elfogadhatók.”
Erre tekintettel az eseti szerződés(ek) elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy az eseti szerződés(ek) elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól.
A nyertes ajánlattevő maximum az eseti szerződés(ek) elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. Az eseti szerződés(ek) elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az Előleg-visszafizetési Biztosíték a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték, amely nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában/módon, valamint a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja alapján a 272/2014. (XI.5.) Kormány rendelet 83. § (1) bekezdésében megjelölt biztosítéki formákban.
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az egyes eseti szerződésekhez kapcsolódó előlegbekérő dokumentum benyújtásától szükséges rendelkezésre állnia az előleggel történő ajánlattevői elszámolásig.
Nyertes ajánlattevőt a szerződésszerűen elvégzett Feladatok vonatkozásában az igazolt szerződésszerű teljesítéstől számított 24 hónap teljes körű a Ptk. 6:173 § -a szerinti jótállási kötelezettség terheli.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: alapja az eseti szerződés(ek) szerinti nettó díj, mértéke a kötbéralap húsz százaléka (20 %-a).
A nyertes ajánlattevőt a szerződés(ek)ben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja az eseti szerződés(ek) szerinti nettó díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 %-a kötbéralapra vetítetten, de maximum az eseti szerződések nettó megbízási díjának 20 %-áig terjedhet.
Amennyiben a késedelem az eseti szerződések nettó megbízási díjának 20 %-át eléri az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni az eseti szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondani azt.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján. Szerződésszerű teljesítést követően az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő az eseti szerződés(ek) szerinti ütemezésben jogosult számla benyújtására a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az elszámolásra és a kifizetésre a Kbt. 130. § (4) és (6) bekezdését is megfelelően alkalmazni szükséges.
Előleggel kapcsolatos feltételek:
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti.
Az előleg a Megrendelés elszámolható összege maximum 30 %-nak megfelelő mértékű összeg. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
Az előleg visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az igényelt előleget a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjának megbízottjaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlenül folyósítja.

További információ: http://www.palyazat.gov.hu

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szállítói előleg tárgyában a fenti elektronikus (internetes) elérési útvonalon megtalálható Útmutató és a kapcsolódó mintadokumentumok az időközben bekövetkezett és a mindenkori jogszabály-változásokra tekintettel alkalmazandók.
Megbízott az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Az eseti szerződés(ek) szállítói finanszírozású(ak). EU finanszírozás várható aránya 85 % /hazai finanszírozás várható aránya: 15 %
Jelen szerződés pénzügyi fedezetét IKOP forrás adja.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nincs rá lehetőség.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Hazai ágazati jogszabályok:
30/2010 (XII.23.) NFM rendelet „A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról”
70/2012 (XII.20.) NFM rendelet „a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról”
55/2014. (XII.23.) NFM rendelet „az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról”
46/2015. (VIII.26.) NFM rendelet „a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról”
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről
Közösségi ágazati jogszabályok:
A Tanács 29.6.1991-i 91/440/EGK irányelve a közösségi vasutak fejlesztéséről
A Tanács 19.6.1995-i 95/18/EK irányelve a vasúttársaságok engedélyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 26.2.2001-i 2001/12/EK irányelve a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 26.2.2001-i 2001/13/EK irányelve a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 29.4.2004-i 2004/49/EK irányelve a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a 95/18/EK és a 2001/14/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 29.4.2004-i 2004/51/EK irányelve közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 23.10.2007-i 2007/58/EK irányelve a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 17.6.2008-i 2008/57/EK irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról
A 881/2004/EK rendelet az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (ügynökségi rendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 9.7.2008-i 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 9.7.2008-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 7.7.2010-i 661/2010/EU határozata a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról
A Bizottság 2011/229/EU határozata a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
A Bizottság 62/2006/EK rendelete a telematikai alkalmazások alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
A Bizottság 2008/217/EK határozata a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 2008/163/EK határozata a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól
A Bizottság 2008/164/EK határozata a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a „mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól
A Bizottság 2008/231/EK határozata a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
A Bizottság 2008/232/EK határozata a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 2008/284/EK határozata a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság C(2010)2576 határozata az Ügynökségnek adott megbízásról az átjárhatósági műszaki előírások kidolgozása és felülvizsgálata, valamint hatályuknak az Európai Unió teljes vasúti rendszerére való kiterjesztése érdekében
A Bizottság 2010. október 21-i 2006/640/EU határozata a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek „forgalmi szolgálat és forgalomirányítás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2010. november 9-i 2010/713/EU határozata az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól
A Bizottság 2011. március 29-i 2011/217/EU ajánlása a strukturális alrendszerek és járművek üzembe helyezésének a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő engedélyezéséről
Keretfelhatalmazás az Európai Vasúti Ügynökség számára a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv alapján bizonyos tevékenységek elvégzésére – COM(2007)3371
A Bizottság 2011. április 26-i 2011/274/EU határozata a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól
A Bizottság 2011. április 26-i 2011/275/EU határozata a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól
A Bizottság 2011. április 26-i 2011/291/EU határozata a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer „mozdonyok és személyszállító járművek” jármű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 2011. május 12-i 2011/314/EU határozata a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról
A Bizottság 2011. május 5-i 454/2011/EU rendelete a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
A Bizottság 2009. október 16-i 2009/131/EK irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 2011. március 1-i 2011/18/EU irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., V. és VI. mellékletének módosításáról
A Bizottság 2012. január 25-i 2012/88/EU határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról
a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról szóló, 2012. november 6-i 2012/696/EU bizottsági határozat
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i 2013/710/EU bizottsági határozat
a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról szóló, 2015. január 5-i 2015/14/EU bizottsági határozat
az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2015. június 8-i 2015/995/EU bizottsági rendelet
A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1305/2014/EU rendelete (2014. december 11.) az Európai Unió vasúti rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai elnevezésű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2014/881/EU ajánlása (2014. november 18.) a meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. §-aiban foglaltak szerint történik, illetve ajánlatkérő e §-ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.)
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3.§ és 5–6.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a–d) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a–d) pontjai hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint
— saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
— az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §].
Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2–6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság által a Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában az erről szóló (ti. nemleges) nyilatkozat csatolása szükséges.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állása kapcsán olyan tartalmú nyilatkozatokat csatoljanak, melyek keltezése jelen ajánlati felhívás feladásának napja szerinti vagy annál későbbi.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve és/vagy a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK és/vagy NSZ-hitelesítési eljárás lefolytatása vasúti rendszer hálózat(ok) és/vagy kapcsolódó létesítményei vonatkozásában) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására is támaszkodhat. Ebben az esetben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve és/vagy a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK és/vagy NSZ-hitelesítési eljárás lefolytatása vasúti rendszer hálózat(ok) és/vagy kapcsolódó létesítményei vonatkozásában) nettó árbevétele nem éri el az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben összesen az 500 000 000 HUF értéket.
Fenti alkalmasság minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb befejezett (teljesítés igazolással ebből az időszakból rendelkező) szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 16.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kiállított referencianyilatkozatnak, vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
— szolgáltatás nevesítését, feladatleírást (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a szerződés teljesítésének időpontját /év, hónap, nap/,
— a referenciaigazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdései szerint, továbbá az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás vagy nyilkatozat eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Közös ajánlattevői teljesítés esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők által egyetemleges kötelezettségvállalás mellett elvégzett munka közös ajánlattevőnként elkülöníthető-e. Amennyiben elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem elkülöníthető, akkor a referenciaigazolásnak a közös ajánlattevők által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó közös ajánlattevő teljesítésének arányát. Ez utóbbi esetben is tartalmaznia kell az igazolásnak azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása alapján történt a munkák elvégzése.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot (310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 16.§ (6) bekezdés).
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referencia nyilatkozatnak, illetve a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referencia nyilatkozatnak, illetve a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referencia nyilatkozatnak, illetve areferenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősek képzettségét, valamint az előírt szakmai tapasztalatát, annak meglétét igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő a szakember vonatkozásában a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati idő a képzettség megszerzését követően teljesített projektek vonatkozásában számítható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos projektek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
M.3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. f) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetni kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit. Ennek igazolására csatolni szükséges az ajánlattételi határidő napján érvényes Tanúsítványok hiteles másolatát, vagy Minőségbiztosítási kézikönyvét és folyamatleírásait.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy egyidejűleg e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik és az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapban befejezett (teljesítésigazolással ebből az időszakból rendelkező), a vasúti közlekedési infrastruktúra területén végzett 2008/57/EK Irányelv szerinti tanúsítási referenciával, legalább az alábbi mennyiségben:
M.1.1. Infrastruktúra alrendszer
— Alrendszer tanúsítások (EK vizsgálati tanúsítvány), ebből
INF
— Vonali projektek: 10 vonali szakasz (összesen több mint 200 km nyílt vonali vágány)
INF+PRM
— Állomások és/vagy pályaudvarok: legalább 5 db
— Felvételi épület: 3 db
— Rendszerelem tanúsítások:
— Kiállított EK megfelelőségi tanúsítványok: legalább 3 db
M.1.2. Energiaügy alrendszer
— Alrendszer tanúsítások (EK vizsgálati tanúsítvány), ebből
Vonali projektek: legalább 10 db (összesen több mint 200 km nyílt vonali vágány villamos felsővezetéke)
— Váltakozó áramú vontatási alállomás: legalább 3 db
— Állomások és/vagy pályaudvarok: legalább 5 db
— Rendszerelem tanúsítások:
— Kiállított EK megfelelőségi tanúsítványok legalább 3 db.
M.1.3. Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer (Biztosítóberendezés)
— Alrendszer tanúsítások (kiállított EK vizsgálati tanúsítvány)
— ETCS 1-es szint: legalább 2 vonalszakasz (mindegyik legalább 60 km vágányhossz )
— ETCS 2-es szint: legalább 2 vonalszakasz (mindegyik legalább 60 km vágányhossz )
— Összesen több mint 120+120 km vágányhossz, nyíltvonal és állomási szakaszok
— Rendszerelem tanúsítások:
— kiállított EK megfelelőségi tanúsítvány: legalább 10 db
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.2.1. Legalább 1 fő vasúti infrastruktúra vezető szakértő infrastruktúra és akadálymentesítés (INF, RPM) tanúsításához, aki rendelkezik 8 év vasúti infrastruktúra szakértői – ezen belül 6 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
M.2.2. Legalább 2 fő vasúti infrastruktúra szakértő infrastruktúra és akadálymentesítés (INF, RPM) tanúsításához, aki rendelkezik 4 év vasúti infrastruktúra szakértői – ezen belül 3 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
M.2.3. Leglább 1 fő vasúti energia ellátási vezető szakértő vasúti energiaellátás (ENE) tanúsításához, aki rendelkezik 8 év vasúti energiaellátás szakértői – ezen belül 6 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
M.2.4. Legalább 1 fő vasúti energia ellátási szakértő vasúti energiaellátás (ENE) tanúsításához, aki rendelkezik 4 év vasúti energiaellátás szakértői – ezen belül 3 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
M.2.5. Legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési vezető szakértő vasúti biztosítóberendezés (CCS) tanúsításához, aki rendelkezik 8 év vasúti biztosítóberendezés szakértői – ezen belül 6 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
M.2.6. Legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési szakértő vasúti biztosítóberendezés (CCS) tanúsításához, aki rendelkezik 4 év vasúti biztosítóberendezés szakértői – ezen belül 3 év NoBo tanúsító szakértői – tapasztalattal.
Ugyanazon szakértő nem tölthet be több pozíciót!
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes EN ISO/IEC 17020:2012 minőségbiztosítási, vagy ezzel egyenértékű szabvánnyal az összes, felhívásban szereplő, alrendszer (INF, PRM, CCS, ENE) és minden releváns vonatkozó előírás [TSI Technical Specifications Interoperability,azaz Átjárhatósági Műszak Előírás] vonatkozásában:
Infrastruktúra
TSI INF CR 2011/275/EU
TSI INF CR 1299/2014/EU
TSI PRM 2008/164/EU
TSI PRM 1300/2014/EU
Energiaügy
TSI ENE CR 2011/274/EU
TSI ENE CR 1301/2014/EU
Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
TSI CCS 2012/88/EU
TSI CCS 2012/696/EU.
Az egyenértékűség igazolása az ajánlatban az ajánlattevő feladata és felelőssége.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
V000.99
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.12.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 127 000 HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 100 000 HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.12.2015 - 10:00

Hely:

2316 Tököl, Maléter Pál u. 1/1.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (1), (3)–(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő – adott esetben – a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Integrált Közlekedési Operatív Program (IKOP).
VI.3)További információk
VI.3.1 Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés az utoljára aláíró Szerződő Fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
VI.3.2 Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 10 000 000 HUF. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre, az a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt érvénytelenséget vonja maga után.
Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egyösszegben köteles rendelkezésre bocsátani. A közös ajánlattevők tekintetében felhívjuk a figyelmet a Kbt. 25.§ (5) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
— Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,
— garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni,
— közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
— kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap),
— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),
— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),
— ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja 24:00 óra),
— garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt,
— kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra,hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg – a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximuma kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára,
— garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet (biztosító) / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példánybirtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre és a Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt „eredeti” példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejárta napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
VI.3.3 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának – ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi – átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 10:00–16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen, előre egyeztetett időpontban.. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.
VI.3.4 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.5 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § 5) bekezdése szerint. A Kbt. 60. § (5) bekezdés tekintetében a nemleges nyilatkozat csatolása is elvárt. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A Kbt. 60. § (6) bekezdésére tekintettel az ajánlatnak Felolvasólapot is kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. § (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap azonnal megtekinthető.
VI.3.6 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
VI.3.7 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk.
VI.3.8 Ajánlatkérő valamennyi, a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.3.9 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
VI.3.10 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.11 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv., valamint a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendelet az irányadó.
Ajánlatkérő – az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok hiteles magyar nyelvű fordításának benyújtása esetén – minden esetben csak a fordítást vizsgálja az értékelés során és e vizsgálat alapján hozza meg a közbeszerzési eljárást érintő döntéseit. Ajánlattevő köteles e feltételre tekintettel lenni ajánlatának elkészítése és benyújtása során.
VI.3.12 Az ajánlatot 1 db papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 2 db elektronikus példányban, 2 db elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok papír alapú példányát ellenőrzi, amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
VI.3.13 A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Amennyiben az adott napon az MNB nem tett közzé árfolyamokat, akkor az átváltások tekintetében a megadott napot követő első olyan nap árfolyam adatait kell figyelembe venni, amikor árfolyam közzététel volt.
VI.3.14. Részajánlattétel nem megengedett a feladatrészek szoros egymásra utaltsága, valamint a forrás felhasználásának hatékonysága érdekében.
VI.3.15 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint – amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
VI.3.16 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, fax útján történik, az A Mellékletben feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum (pl. kiegészítő tájékoztatás, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció) nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő (képviselője) postai úton megküldi az átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít a felhívásban megjelölt címen.
VI.3.17 Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás keretében – akár önkéntes hiánypótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve – új gazdasági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény igazolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tartalommal csatolni.
Ajánlatkérő újabb hiánypótlást biztosít arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.18. Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő esetében egyáltalán nem biztosít lehetőséget gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozására (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem).
VI.3.19. Ajánlattevőknek az ajánlati árat a dokumentációban szereplő táblázat szerint kell kiszámítania és megadnia. Ajánlattevők kötelesek a hivatkozott táblázatot az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében – annak módosítása nélkül – kitölteni és az ajánlathoz csatolni.
VI.3.20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megkötött eseti szerződések teljesítése tekintetében a vonatkozó tevékenységet végző gazdasági szereplő(k)nek, a keretmegállapodás megkötésének napján érvényes, alábbi jogosultságokkal rendelkezni szükséges:

1. A 2008/57/EK irányelv szerinti érvényes bejelentés. A bejelentésnek lehívhatónak kell lennie a NANDO-adatbázis (New Approach Notified and Designated Organisations (új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) honlapjáról (link: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). A bejelentésnek a következő Átjárhatósági Műszaki Előírásokat kell tartalmaznia (TSI, Technical Specifications Interoperability):

— Infrastruktúra alrendszer,
— TSI INF CR 2011/275/EU,
— TSI INF 1299/2014/EU,
— TSI PRM 2008/164/EU,
— TSI PRM 1300/2014/EU,
— Energiaügy alrendszer,
— TSI ENE CR 2011/274/EU,
— TSI ENE CR 1301/2014/EU,
— Pályamenti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer,
— TSI CCS 2012/88/EU,
— TSI CCS 2012/696/EU.
2. A 2009. évi CXXXIII törvény-, 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet- és a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet szerint, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, „Designated Body” tevékenységre vonatkozó jogosultság.
Az ajánlathoz csatolni szükséges az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jogosultságokkal érintett tevékenységet mely gazdasági szereplő(k) végzi(k) – amennyiben a gazdasági szereplő(k) megnevezése az ajánlatban kötelező -, valamint az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a fenti érvényes jogosultságokkal az érintett gazdasági szereplő(k) az eseti szerződések megkötésének napján rendelkezni fog(nak).
VI.3.21. Az ajánlatkérő a részére az eljárás-, illetve a szerződés végrehajtása során átutalt összegek után (ajánlati-, valamint szerződéses biztosítékok) kamatot nem fizet.
VI.3.22. A szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás szükséges, ezért amennyiben a szerződés teljesítésében a nyertes ajánlattevő részéről részt vevő szakemberek nem vagy a szerződés teljesítéséhez nem megfelelő szinten beszélnek magyarul, a nyertes ajánlattevő saját költségére szaktolmács folyamatos biztosítására köteles. A szaktolmács biztosításának a költségeit a megajánlott ellenszolgáltatás tartalmazza.
VI.3.23. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a 180-as hívószámról hívható pontos időjelzés szerinti időt alkalmazza.
VI.3.24. A Kbt. 110. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a keretmegállapodás második része során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontot (Kbt. 71. § (2) a) pont) alkalmazza.
VI.3.25. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján indítja meg. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat (76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés). Az ajánlatkérő jogosult továbbá a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Tekintettel a Kbt. 109. § (5) bekezdésében foglaltakra is, a fent nevezett felfüggesztő feltételt az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részének eredményeképpen megkötésre kerülő eseti szerződésekben kívánja – adott esetben – kikötni.
VI.3.26. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdése szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.10.2015