Dostawy - 375915-2017

23/09/2017    S183    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Złącza kablowe

2017/S 183-375915

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Litwin
Tel.: +48 71/8895204
E-mail: aleksander.litwin@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 71/8895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Nr referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/02386/S.

Numer referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/02386/S
II.1.2)Główny kod CPV
44322200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania umowy są lokalizacje wskazane w zamówieniach wystawionych przez Oddziały Zamawiającego na terenie działania każdego z nich.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu;

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania umowy są lokalizacje wskazane w zamówieniach wystawionych przez Oddziały Zamawiającego na terenie działania każdego z nich.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu;

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania umowy są lokalizacje wskazane w zamówieniach wystawionych przez Oddziały Zamawiającego na terenie działania każdego z nich.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu;

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły wskazane w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-250308
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1 – Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/09/2017
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum:Zakład Usługowo-Produkcyjny EMITER s.j. Stanisław Bieda, Piotr Lis (lider), INCOBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (członek)
Limanowa
34-600
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
INCOBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bielsko-Biała
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wymaga się, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocydecyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22/4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22/4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017