Diensten - 375923-2021

23/07/2021    S141

België-Beveren: Financiële en verzekeringsdiensten

2021/S 141-375923

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 128-340111)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Beveren
Nationaal identificatienummer: 0207.462.313_20863
Postadres: Gravenplein 8
Plaats: Beveren
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9120
Land: België
E-mail: dorien.huttener@beveren.be
Telefoon: +32 37501731
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://beveren.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416192

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het afsluiten van een hospitalisatieverzekering gedurende 2022-2025

Referentienummer: Beveren-2021/6587_hospitalisatieverzekering-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het afsluiten van een hospitalisatieverzekering gedurende 2022-2025.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 128-340111

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De selectieleidraad werd nogmaals gepubliceerd, dit maal als begeleidend document.