Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 375923-2021

23/07/2021    S141

België-Beveren: Financiële en verzekeringsdiensten

2021/S 141-375923

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 128-340111)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Beveren
Nationaal identificatienummer: 0207.462.313_20863
Postadres: Gravenplein 8
Plaats: Beveren
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9120
Land: België
E-mail: dorien.huttener@beveren.be
Telefoon: +32 37501731
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://beveren.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=416192

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het afsluiten van een hospitalisatieverzekering gedurende 2022-2025

Referentienummer: Beveren-2021/6587_hospitalisatieverzekering-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het afsluiten van een hospitalisatieverzekering gedurende 2022-2025.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 128-340111

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De selectieleidraad werd nogmaals gepubliceerd, dit maal als begeleidend document.