Roba - 375934-2017

23/09/2017    S183

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama

2017/S 183-375934

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 131-268654)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zračna luka Split d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefon: +385 21203349
Telefaks: +385 21203422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.split-airport.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

Referentni broj: 04-7/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34997000 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 131-268654

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: III.1.1)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre:
Umjesto:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokument kojim gospodarski subjekt dokazuje ispunjavanje ovog kriterija je:

— odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova da mu je odobreno obavljanje djelatnosti privatne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10), ako je ponuditelj registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno Odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je ponuditelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeću Potvrdu/Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da Ponuditelju od izdavanja Rješenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite, odnosno ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važečim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je natjecatelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, kojim se potvrđuje da Ponuditelju od dana izdavanja odobrenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kojim se Ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje te djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, ako je Ponuditelj registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno Rješenje izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatkoj, ako je Ponuditelj pravna osoba o obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Glasi:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokument kojim gospodarski subjekt dokazuje ispunjavanje ovog kriterija je:

— odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 10/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:30
Glasi:
Datum: 17/10/2017
Lokalno vrijeme: 9:30
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 10/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:30
Glasi:
Datum: 17/10/2017
Lokalno vrijeme: 9:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: