Services - 375943-2017

23/09/2017    S183

Belgique-Malines: Logiciels et systèmes d'information

2017/S 183-375943

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: De Lijn — Techniek
Adresse postale: Motstraat 20
Ville: Mechelen
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
Code postal: 2800
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Rudi Willems
Courriel: rudi.willems.ext@delijn.be
Téléphone: +31 470404490
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.delijn.be
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285732
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285732
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Contactloze EMV en ABT oplossing voor De Lijn.

Numéro de référence: TECH-M_C_Klant _ Verkoop-2017-mibng-236-F05_0
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information - KA03 - KA04 - IA23
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

De Lijn wenst een contacloze EMV („cEMV”) en Account Based Ticketing („ABT”) oplossing te implementeren. Het bestek bevat zowel de aankoop van een Software as a Service („SaaS”) oplossing en de gerelateerde onderhoudsvoorzieningen voor alle Account Based Ticketing back office functies als de aankoop en installatie van de cEMV voertuigterminals en cEMV controletoestellen. Het raamcontract heeft een looptijd van 10 jaar. Het bestek wordt opgedeeld in 2 percelen (cfr II.2.4).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Alle back office diensten inclusief acquiring diensten en alle toestellen inclusief terminals en controle toestellen

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Description des prestations:

Perceel 1 heeft een brede scope, die geleverd dient te worden door 1 enkele leverancier of door een consortium. Het perceel omvat back office diensten, acquiring diensten, voertuigterminals en controletoestellen.

De back office diensten bestaan uit Software as a Service cloud-diensten. Telkens wanneer een reiziger met zijn betaalkaart tapt op een terminal, wordt die taptransactie verwerkt in die back office dienst en vertaald in een betaalbedrag, bijvoorbeeld 2 EUR bij een opstap, 0 EUR bij een overstap. Een ABT back office kan taps gemaakt met betaalkaarten verwerken, maar ook taps gemaakt met Openbare Vervoermaatschappij („OV”) kaarten (Calypso standaard in België). Wanneer beide groepen van reizigers de cEMV / ABT oplossing gebruiken, zullen enkele honderd miljoen taps per jaar geregistreerd worden (bron: jaarverslag van De Lijn van 2016).

Omwille van de plaatsing van alle ticketing intelligentie in een centrale back office laten ABT oplossingen toe om gemakkelijk met verschillende regiotarieven, piek/dal tarieven etc. te werken.

Perceel 1 bevat het back office dienstenpakket met de volgende recurrente diensten:

* de core ABT back office service die taps omzet in betaalbedragen, gebruik makende van de cEMV transit rules of andere betaalmethodes (bv. SEPA Direct Debit);

* acquiringdiensten, die in het geval van taps met betaalkaarten een betaaltransactie initiëren (vanaf de bank van de reiziger) en het dagelijks totaalbedrag storten op de rekening van De Lijn;

* controlediensten die toelaten aan een lijncontroleur om na te gaan of een reiziger zijn kaart getapt heeft op een terminal;

* toestel management diensten die de „gezondheid” van elke terminal en elk controletoestel monitoren en bij defecten een incident escaleren naar de technische diensten van De Lijn;

* key management diensten die de toestellen en diensten adequaat beveiligen met veiligheidssleutels.

Perceel 1 bevat bovendien de eenmalige aankoop van:

* 5 000 tot 10 000 terminals (vermoedelijke hoeveelheid) die taps kunnen registreren van cEMV betaalkaarten en OV kaarten;

* 350 controletoestellen (vermoedelijke hoeveelheid);

* back office setup diensten;

* documentatie van API's.

De ABT back office dienst dient te integreren met de volgende De Lijn back end systemen:

* een CRM/CDI en Product Sales systeem die account informatie bijhoudt (aangekochte reisproductcontracten per account);

* een tarievenmatrix die de tarieven per reisproduct bijhoudt;

* een ERP systeem met alle De Lijn boekhoudfuncties;

* een BSS systeem dat gevoed moet worden met tap transactie informatie voor strategische business rapportering;

* een IM/SSO systeem dat naadloze toegang geeft aan de eindgebruiker tot de ABT back office klantendienstfuncties;

* een OV kaartbeheer systeem waarin de geldigheid van OV kaarten gebruikt op het systeem teruggevonden kan worden;

* een PKI systeem met zijn RA en CA om de veiligheid van het systeem en de toestellen te waarborgen.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Alle terminal installaties

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Description des prestations:

Vermits de installatie van cEMV terminals op de De Lijn voertuigen weinig afhankelijk is van het terminal type, wordt er geopteerd om de installatie diensten via een apart perceel aan te besteden. De Lijn heeft 3 500 voertuigen die voorzien dienen te worden van nieuwe voertuigterminals.

Perceel 2 bevat de eenmalige aankoop van:

* 5 000 tot 10 000 terminal installaties (vermoedelijke hoeveelheid).

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Selectiecriteria zoals beschreven in de selectieleidraad — wordt gepubliceerd.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Selectiecriteria zoals beschreven in de selectieleidraad — wordt gepubliceerd.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Selectiecriteria zoals beschreven in de selectieleidraad — wordt gepubliceerd.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Klasse: N/A, categorie: N/A.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Selectiecriteria zoals beschreven in de selectieleidraad — wordt gepubliceerd.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Dit wordt beschreven in het bestek.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

De Lijn aanvaardt inschrijvingen en offertes van enkele entiteiten of van consortia. De Lijn kan het contract afsluiten met een consortium, op voorwaarde dat alle deelnemers in het consortium hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen van de opdracht. De selectieleidraad zal de vereisten hiervoor in meer detail beschrijven.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/09/2050
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
anglais, néerlandais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Dit is een vooraankondiging met als belangrijkste doel dat geïnteresseerde partijen kunnen starten met zoeken naar partners voor een consortium indien nodig. De vooraankondiging verplicht De Lijn niet om een bestek te publiceren en/of een bestekprocedure te starten.

Het inschrijvingsformulier en de inventaris dienen in het Nederlands ingediend te worden. De rest van de offerte dient in het Nederlands of Engels ingediend te worden.

Perceel 1 en perceel 2 zullen elk hun eigen set van gunningscriteria hebben. Voor beide percelen is prijs niet het enige gunningscriterium. Andere gunningscriteria met het oog op de kwaliteit van de oplossing en de ervaring van de leverancier worden toegevoegd om De Lijn te helpen een leverancier te selecteren die gekwalificeerd is en ervaring heeft om de opdracht zo snel mogelijk op te leveren (eerste piloot bij voorkeur binnen 1 jaar na het gunnen van het bestek).

Het raamcontract heeft een looptijd van 10 jaar.

Indicatieve data:

* start contract (gunning): 1.8.2018;

* einde contract: 31.7.2028.

Na de gunning wordt een periode voor ontwikkeling en configuratie voorzien, eventueel opgedeeld in verschillende fases met toenemende functionaliteit:

* fase 1 met volledige cEMV functionaliteit is voorzien om live te gaan in 2019;

* fase 2 met volledige ABT functionaliteit is voorzien om live te gaan in 2020.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: N.v.t.
Adresse postale: N.v.t.
Ville: N.v.t.
Pays: Belgique
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/09/2017