Usługi - 375948-2017

23/09/2017    S183

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 183-375948

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 49
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niepsuj
E-mail: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Tel.: +48 327358240
Faks: +48 327358255
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-cieplo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.tauron-cieplo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Tauron Ciepło Sp. z o.o., Departament Zakupów
Adres pocztowy: Siemianowicka 60
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niepsuj
E-mail: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-cieplo.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym.

Numer referencyjny: 2017/TC/TC/02286/L
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000 Usługi nadzorowania placu budowy
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Wykonawcy, Zakład Wytwarzanie Katowice w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie zweryfikowanej i potwierdzonej przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP-120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obejmującej wykonanie kompleksowych badań, pomiarów, odkrywek, inwentaryzacji całego budynku kotłowni oraz kompleksowych oględzin elementów konstrukcyjnych.

2. Opracowanie projektu budowlanego budowy wodnego kotła gazowego o mocy znamionowej 140 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dostosowaniem istniejącego budynku kotłowni do obowiązujących wymogów bhp i ppoż. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

3. Opracowanie dokumentów składających się na dokumentację techniczną, stanowiącą część dokumentacji przetargowej, w szczególności programu funkcjonalno-użytkowego oraz oszacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego.

4. Świadczenie usług doradztwa technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego.

5. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie z art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – wymagania Zamawiającego zostały opisane w pkt. III 1.3.) Ogłoszenia.

2. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w formie wypełnionego i podpisanego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

4.1. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

4.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał zamówienie (zamówienia) polegające na realizacji: – projektu budowlanego kotła dla energetyki zawodowej/przemysłowej o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75 MWt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę; – usługi konsultanta technicznego obejmującej udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami Pzp (co najmniej sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kotła o mocy w paliwie nie mniejszej niż 75MWt oraz doradztwo techniczne w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi niżej opisane wymagania:

1. Kadra projektantów posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnościach:

a) architektonicznej, b) konstrukcyjno budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: – cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – elektrycznych i elektroenergetycznych, d) inżynieryjnej drogowej. Każdy projektant określony w podpunktach od a) do d) musi posiadać doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej projektanta zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane na zadaniach wskazanych przez Zamawiającego. Projektanci w specjalnościach uprawnień opisanych w punktach a) i b) muszą wykazać się doświadczeniem przy wykonywaniu co najmniej 2 (dwóch) projektów w fazie projektu budowlanego budowy kotła wodnego gazowego o mocy znamionowej 75 MWt. Projektant w branży drogowej wymagany zgodnie z podpunktem d) musi wykazać się doświadczeniem przy wykonaniu 2 (dwóch) projektów drogowych o kategorii nie niższej, niż drogi gminne.

2. Projektant branży automatyki i sygnalizacji posiadający uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej oraz doświadczenie w projektowaniu automatyki i systemów sygnalizacji pożaru polegające na zaprojektowaniu co najmniej trzech (3) instalacji w tym zakresie.

3. Osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń. Rzeczoznawca musi wykazać się doświadczeniem w uzgadnianiu co najmniej 2 (dwóch) projektów budowlanych obiektów przemysłowych.

4. Osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rzeczoznawca musi wykazać się doświadczeniem w uzgadnianiu co najmniej 2 (dwóch) projektów budowlanych obiektów przemysłowych.

5. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą i mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne zgodnie z obowiązującą ustawą prawo budowlane z dnia 7.7.1994 oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) posiadając aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Tauron Ciepło Sp. z o.o., Departament Zakupów, Katowice, ul. Siemianowicka 60, p. 204.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Pzp przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171).

2. Zamawiający na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 8 Pzp przewiduje wykluczenie Wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył w postępowaniu ofertę, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

5. Terminy realizacji zamówienia (określone w tygodniach od podpisania Umowy):

1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wraz z decyzją PSP) – nie później niż do końca 8 tygodnia;

2. Opracowanie projektu budowlanego – nie później niż do końca 10 tygodnia;

3. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – nie później niż do końca 11 tygodnia;

4. Dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – nie później niż do końca 21 tygodnia;

5. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – nie później niż do końca 10 tygodnia;

6. Opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej na generalne wykonawstwo zamówienia pn. „Zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotła gazowego o mocy znamionowej 140 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi i dostosowaniem budynku kotłowni do wymogów BHP i ppoż. w ramach inwestycji »Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT« przy odpowiednim stosowaniu standardu pod klucz (Dostosuj, Zaprojektuj i Wybuduj)” – nie później niż do końca 10 tygodnia;

7. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego – czas trwania kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie wskazanej Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez okres 48 miesięcy.

Zamawiający ma zamiar ogłosić przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu części technicznej dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno- użytkowego i projektu budowlanego dostarczonego przez Wykonawcę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017