Услуги - 376018-2016

27/10/2016    S208

Полша-Варшава: Изпитване на дистанционно управляема летателна система (RPAS) за морско наблюдение от въздуха

2016/S 208-376018

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex – Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1964
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Frontex – Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
код NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://frontex.europa.eu/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпитване на дистанционно управляема летателна система (RPAS) за морско наблюдение от въздуха.

Референтен номер: Frontex/OP/694/2016/JL.
II.1.2)Основен CPV код
60440000 Услуги, свързани с въздушния транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Frontex желае да придобие 8 блока, от по 100 часа всеки блок, за услуги по наблюдение на морската граница, от които 2 блока могат да бъдат изискани едновременно, от едно и също летище за разполагане, а 2 блока може да бъдат изискани последователно. Тази услуга трябва да се изпълни с MALE RPAS (дистанционно управляема летателна система при средна надморска височина и на далечни разстояния) в зони на Средиземно море, определени от Frontex, в рамките на времевия срок на четвъртото тримесечие на 2016 и първото тримесечие на 2017.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: GR ELLADA
Основно място на изпълнение:

2 летища за разполагане ще бъдат в Гърция, а зоната на предоставяне на услуги ще бъде Източното и Централно Средиземно море (изпълнението на мисии за полети може да обхваща области на Източното и Централно Средиземно море).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С тази поръчка Frontex желае да придобие услуги по наблюдение от въздуха на морските граници, които ще бъдат изпълнявани в специфични морски зони на Средиземно море през четвъртото тримесечие на 2016 и първото тримесечие на 2017. Предлаганите услуги трябва да включват осигуряване на RPAS платформа, полезен товар, комуникационно оборудване и всички необходими експерти, управляващи системата и осигуряващи оперативна подкрепа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да бъде регистриран в съответния търговски регистър. Доказателство за това трябва да се представи посредством удостоверение за професионална или търговска регистрация, наложена в държавата, където се е установил оферентът. Ако от оферента не е изискано или не му е разрешено да бъде вписан в подобен регистър, по причини, свързани с неговия статут или с неговото правно положение, трябва да се предостави обяснение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да е в стабилно финансово положения и да има икономически и финансови възможности да изпълни поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Оферентът трябва да докаже финансовата си надеждност за последните 3 финансови години: 2013, 2014, 2015. Доказателство за това трябва да се представи посредством подаване на съответните счетоводни баланси (при условие че публикуването на счетоводни баланси е предвидено съгласно дружественото право в държавата, в която е установен оферентът), които показват полученият финансов баланс на оферента за всяка от последните 3 години. Ако от оферента не се изисква да публикува балансовите си отчети, следва да се предостави пояснение.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Техническите и професионалните възможности на оферента ще бъдат оценени като се използват следните критерии:

— оферентът трябва да има най-малко 3-годишен опит в предоставянето на сходно оборудване/услуги,

— оферентът трябва да бъде в състояние да осигури екип от експерти, отговарящ на изискванията, изложени в референтните условия,

— оферентът трябва да докаже техническите си възможности да предостави всички услуги и продукти, изисквани по тази покана за участие в търг.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Следните документи или информация трябва да бъдат представени като доказателство за съответствие с критериите за техническите и професионални възможности:

— доказателството за опит трябва да се представи посредством подаване на списък с изпълнени поръчки или извършени доставки през годините 2013, 2014 и 2015, с посочени суми, дати и реципиенти. Правилното изпълнение на изброените в него поръчки ще бъде удостоверено чрез референтно писмо, издадено и подписано от упълномощено лице на конкретния клиент на оферента. Изисква се да бъдат подадени в офертата поне 2 такива референтни писма,

— доказателството за възможностите на екипа трябва да бъде представено посредством подаване на автобиографиите на предложения персонал. Автобиографиите трябва да включват сертифициране на назначените екипажи (полети, мисия, поддръжка) за конкретна операция с RPAS, както и опит по управление на полети и опит по управление на сензор и опит по поддръжка на конкретни RPAS и сензори. За всички предложени договорно наети служители, които се занимават с управление на данни, събрани от платформата, се изисква разрешително „EU confidential“ или еквивалентно (доказателство, което трябва да бъде предоставено в автобиографиите на предложения персонал),

— доказателство за техническите възможности трябва да се предостави посредством подробно описания на техническото оборудване и материал, с които разполага оферента за предоставянето на услугите и продуктите, изисквани по тази покана за участие в търг. Това описание трябва да включва RPAS, комбинации на натоварване, възможности за комуникация и капацитет за подкрепа на мисиите.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Frontex трябва да допълни средствата за наблюдение, които са вече въведени в съвместни операции и предгранични зони за последното тримесечие на 2016 и първото тримесечие на 2017, позволяващи ефективен постоянен мониторинг на морските граници с оглед на непредвидимите бъдещи тенденции. Frontex също трябва да оцени и прецени дистанционно управляемо въздухоплавателно средство за наблюдение по отношение на неговите възможности за предоставяне на услуги по наблюдение на морската граница с голяма издръжливост по надежден, редовен и рентабилен начин. Frontex има за цел да оцени, като дадена задача в пилотния проект на бреговата охрана на Европейския съюз, споделянето на MALE RPAS, проявяваща се в „многофункционална, междуведомствена мисия“ за наблюдение на морската граница в контекста на реална операция.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/11/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/11/2016
Местно време: 11:00
Място:

седалището на Frontex, Варшава, Полша.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Разрешава се да присъстват представители на оферентите (най-много по 1 лице на оферент). Моля, предварително уведомете Frontex по електронна поща, адресирана до: procurement@frontex.europa.eu за своето участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/10/2016