Tjänster - 376018-2016

27/10/2016    S208

Polen-Warszawa: Försök avseende luftövervakning till havs medelst fjärrstyrt luftfartygssystem (RPAS)

2016/S 208-376018

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL127 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1964
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Nuts-kod: PL127 Miasto Warszawa
Internetadress(er):
Allmän adress: http://frontex.europa.eu/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Försök avseende luftövervakning till havs medelst fjärrstyrt luftfartygssystem (RPAS)

Referensnummer: Frontex/OP/694/2016/JL.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60440000 Flygning och tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Frontex avser att förvärva 8 block, där varje block består av 100 timmar, avseende gränsövervakningstjänster till havs. Av dessa block kan 2 block komma att begäras samtidigt, från samma flygplats för utplacering, och 2 block kan komma att begäras i följd. Denna tjänst ska utföras med ett RPAS på medelhög höjd och med lång uthållighet (Medium-Altitude Long-Endurance – MALE) i områden vid Medelhavet. Dessa områden utses av Frontex inom tidsramen 4:e kvartalet (quarter – Q) 2016–1:a kvartalet 2017.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: GR ELLADA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

2 flygplatser för utplacering skulle finnas i Grekland och område för tillhandahållande av tjänster (service deployment area – SDA) ska vara östra och centrala Medelhavsområdet (utförande av flyguppdrag kan omfatta områden i östra och centrala Medelhavsområdet).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Med kontraktet avser Frontex förvärva luftburna gränsövervakningstjänster till havs som ska utföras i särskilda havsområden i Medelhavet under 4:e kvartalet 2016–1:a kvartalet 2017. De erbjudna tjänsterna ska inbegripa tillhandahållande av en RPAS-plattform, nyttolast, kommunikationsutrustning samt alla de experter som krävs för att hantera systemet och för att tillhandahålla operativt stöd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 8
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister. Bevis på detta ska tillhandahållas genom inlämning av ett intyg på registrering i det yrkes- eller handelsregister som krävs i det land där anbudsgivaren är etablerad. Om anbudsgivaren inte måste eller kan skriva in sig i ett sådant register på grund av sin bolagsordning eller rättsliga ställning, ska en förklaring tillhandahållas.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha en stabil finansiell ställning och ha ekonomisk och finansiell kapacitet att utföra kontraktet.

Eventuella minimistandardnivåer:

Anbudsgivaren ska bevisa sin finansiella tillförlitlighet för de 3 senaste räkenskapsåren: 2013, 2014, 2015. Bevis på detta ska tillhandahållas genom inlämning av relevanta balansräkningar (om publicering av balansräkningar krävs enligt bolagsrätten i det land där anbudsgivaren är etablerad) som visar den aktuella anbudsgivarens ekonomiska balans för vart och ett av de senaste 3 åren. Om anbudsgivaren inte behöver publicera sina balansräkningar ska en förklaring tillhandahållas.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet kommer att utvärderas på grundval av följande kriterier:

— Anbudsgivaren ska ha minst 3 års erfarenhet av att tillhandahålla liknande utrustning/tjänster.

— Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla en expertgrupp som uppfyller kraven som angivits i förfrågningsunderlaget.

— Anbudsgivaren ska styrka att denne har teknisk kapacitet att tillhandahålla alla de tjänster och produkter som denna anbudsinfordran omfattar.

Eventuella minimistandardnivåer:

Följande handlingar eller upplysningar ska lämnas in som bevis för att anbudsgivaren uppfyller de tekniska och yrkesmässiga kapacitetskriterierna:

— Bevis på erfarenhet ska tillhandahållas genom inlämning av en förteckning över kontrakt som genomförts eller leveranser som utförts under åren 2013, 2014 och 2015, med uppgift om datum och mottagare. Vederbörligt utförande av kontrakten i förteckningen ska styrkas i form av ett referensbrev som utfärdats och undertecknats av den behöriga personen hos den specifika anbudsgivarens kund. Minst 2 sådana referensbrev ska bifogas anbudet.

— Bevis för expertgruppens kapacitet ska tillhandahållas genom inlämning av meritförteckningar för den föreslagna personalen. Meritförteckningarna ska innehålla uppgifter om utsedda besättningars certifiering (flygning, uppdrag, underhåll) för en särskild RPAS-operation samt driftserfarenheter avseende luftfartyg, driftserfarenhet avseende sensor samt erfarenhet av underhåll för särskilda RPAS och sensorer. All föreslagen personal, inom ramen för kontraktet, som arbetar med hantering av uppgifter som samlats in av plattformen ska ha EU:s säkerhetsgodkännande för konfidentiella uppgifter eller motsvarande (bevis ska tillhandahållas i den föreslagna personalens meritförteckningar).

— Bevis för den tekniska förmågan ska tillhandahållas genom inlämning av en detaljerad beskrivning av den tekniska utrustning och det tekniska material som står till anbudsgivarens förfogande för tillhandahållandet av de tjänster och produkter som krävs inom ramen för denna anbudsinfordran. Denna beskrivning ska inbegripa RPAS, kombinationer avseende nyttolast, kommunikationsalternativ och kapacitet för uppdragsstöd.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Frontex behöver komplettera de övervakningstillgångar som redan används under gemensamma operationer och i områden före gränsen för det sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017, för att möjliggöra effektiv ständig gränsövervakning till havs med tanke på oförutsägbara framtida tendenser. Frontex måste också bedöma och utvärdera det fjärrstyra luftfartyget för övervakning avseende dess förmåga att tillhandahålla gränsövervakningstjänster med hög uthållighet till havs på ett tillförlitligt, regelbundet och kostnadseffektivt sätt. Som en specifik uppgift inom ramen för pilotprojektet för Europeiska unionens kustbevakning avser Frontex bedöma utbytet av MALE RPAS när det sätts in för gränsövervakning till havs vid uppdrag för flera syften och med flera involverade myndigheter i samband med en riktig insats.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/11/2016
Lokal tid: 11:00
Plats:

Frontex huvudkontor (headquarters – HQ), Warszawa, Polen.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivarnas företrädare är välkomna (högst 1 person per anbudsgivare). Meddela Frontex i förväg via e-post adresserat till procurement@frontex.europa.eu angående deltagande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/10/2016