Υπηρεσίες - 376023-2016

27/10/2016    S208

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μελέτη σχετικά με την αγορά παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2016/S 208-376023

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Ταχ. διεύθυνση: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-LUX-D2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1800
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με την αγορά παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90520000 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς στον τομέα παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς στον τομέα παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ.

Η μελέτη θα παράσχει περιγραφή της αγοράς πυρηνικού παροπλισμού τουλάχιστον για τα ακόλουθα κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει μία επισκόπηση των χαρακτηριστικών της αγοράς παροπλισμού εκτός της ΕΕ, τουλάχιστον για την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις βασικές διαφορές αυτών των αγορών σε σχέση με την ΕΕ.

Η μελέτη θα προσδιορίσει τους βασικούς παράγοντες στην αγορά και θα συνεισφέρει περαιτέρω στον προσδιορισμό των υφιστάμενων ζητημάτων και φραγμών για εταιρείες που το τρέχον διάστημα απουσιάζουν ή έχουν περιορισμένο ρόλο (π.χ. ΜΜΕ, τεχνικές εταιρείες, κ.λπ.), θα διερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες για την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά και τις επιπτώσεις που θα επέφερε αυτό στην αύξηση των επιπέδων ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα ύψιστα επίπεδα ασφαλείας.

Το Ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα της Επιτροπής (PINC) προβλέπει πως περίπου μισοί από τους αντιδραστήρες που λειτουργούν σήμερα θα κλείσουν έως το 2035. Η μελέτη θα συμβάλει στον προσδιορισμό των σχετικών πολιτικών προτεραιοτήτων και στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συστάσεων για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων και ευκαιριών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενόψει της προετοιμασίας για τον αριθμό των αντιδραστήρων που αναμένεται να κλείσουν με χρονικό ορίζοντα το 2035.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/11/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/12/2016
Τοπική ώρα: 10:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/10/2016