Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 376098-2020

11/08/2020    S154

Luxembursko-Luxemburg: Poradenská podpora pre oddelenie projektovej poradenskej podpory týkajúca sa realizácie regionálnych nemocníc s pohotovosťou v Rumunsku

2020/S 154-376098

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6969
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenská podpora pre oddelenie projektovej poradenskej podpory týkajúca sa realizácie regionálnych nemocníc s pohotovosťou v Rumunsku

Referenčné číslo: AA-010068
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto poverenia je poskytnúť strategické a prevádzkové poradenstvo, ako aj celkovú podporu riadenia projektu ministerstvu zdravotníctva pri realizácii výstavby 3 regionálnych nemocníc s pohotovosťou v meste Jasy, Kluž a Craiova.

Toto poverenie je rozdelené do 4 častí.

Časť 1: Poradenská podpora riadenia výstavby

Časť 2: Podpora plánovania

Časť 3: Podpora správy projektu

Časť 4: Podpora pri plánovaní a realizácii miernych opatrení

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 892 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poradenská podpora riadenia výstavby

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
71540000 Riadenie výstavby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO ROMANIA
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 565 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Činnosti tímu projektu EIB na podporu poradenských činností sa budú vykonávať na základe rámcov na podporu poradenských činností (PASSA), podpísaných medzi EIB a orgánmi/podporovateľmi projektov členských štátov EÚ. Rámce na podporu poradenských činností sú financované príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom fondov EÚ.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora plánovania

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
71540000 Riadenie výstavby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO ROMANIA
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 565 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Činnosti tímu projektu EIB na podporu poradenských činností sa budú vykonávať na základe rámcov na podporu poradenských činností (PASSA), podpísaných medzi EIB a orgánmi/podporovateľmi projektov členských štátov EÚ. Rámce na podporu poradenských činností sú financované príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom fondov EÚ.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora správy projektu

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO ROMANIA
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 269 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Činnosti tímu projektu EIB na podporu poradenských činností sa budú vykonávať na základe rámcov na podporu poradenských činností (PASSA), podpísaných medzi EIB a orgánmi/podporovateľmi projektov členských štátov EÚ. Rámce na podporu poradenských činností sú financované príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom fondov EÚ.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Podpora pri plánovaní a realizácii miernych opatrení

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: RO ROMANIA
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 493 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Činnosti tímu projektu EIB na podporu poradenských činností sa budú vykonávať na základe rámcov na podporu poradenských činností (PASSA), podpísaných medzi EIB a orgánmi/podporovateľmi projektov členských štátov EÚ. Rámce na podporu poradenských činností sú financované príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom fondov EÚ.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/09/2020
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/09/2020
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať na neverejnom konaní. Na základe písomnej žiadosti adresovanej EIB [pozri oddiel I.1)] bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky sa budú otvárať na neverejnom konaní. Na základe písomnej žiadosti adresovanej EIB [pozri oddiel I.1)] bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/08/2020