Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 376100-2020

11/08/2020    S154

Luksemburg-Luxembourg: Nabava zelene električne energije za institucije EU-a u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

2020/S 154-376100

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048 — 400, route d’Esch
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06 — secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CdT — Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Poštanska adresa: 12E, rue Guillaume Kroll, bâtiment Drosbach
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EURSC — European Schools (European School Luxembourg I)
Poštanska adresa: 23, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1515
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIB — Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ECA — Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1615
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ESM — Europski stabilizacijski mehanizam
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EPPO — Ured europskog javnog tužitelja
Poštanska adresa: 1, rue du Fort Thuengen
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1499
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SEU — Sud Europske unije
Poštanska adresa: Palais de la cour de justice, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EURSC — European Schools (European School Luxembourg II)
Poštanska adresa: 6, rue Gaston Thorn
Mjesto: Bertrange
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-8628
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava zelene električne energije za institucije EU-a u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

Referentni broj: OIL/LUX/2020/OP/0014
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na podnošenje ponuda nabava zelene električne energije za sljedeće institucije ili tijela EU-a koji se nalaze u Luxembourgu:

— Europsku komisiju (EK);

— Europski parlament (EP);

— Sud Europske unije (SEU);

— Europski revizorski sud (ECA);

— Europski investicijski banki (EIB);

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT);

— Europske škole Luxembourg (EEI i EEII);

— Europski stabilizacijski mehanizam (ESM);

— Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 33 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava zelene električne energije za institucije EU-a u Velikom Vojvodstvu Luksemburg.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 33 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/09/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/09/2020
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/08/2020