Építési beruházás - 376168-2020

11/08/2020    S154

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2020/S 154-376168

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misefay Tibor
E-mail: tmisefay@gmail.com
Telefon: +36 309488483
Fax: +36 13720741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000771412020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000771412020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000771412020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkáira

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221119 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, I. és V. kerület, Széchenyi lánchíd és környéke

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Széchenyi Lánchíd felújítása, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

Meglevő közúti pályalemez újjáépítése és a kétoldali hídi gyalogos járdák teljes elbontása, majd újjáépítése, a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, a gyalogos korlátok műemléki felújítása, restaurálása. A lehorgonyzó kamrák szigetelése és felújítása, valamint a budai oldali szellőző felépítmények átépítése. A lehorgonyzó kamrák dunai árvízi védekezési rendszerének kiépítése. A feladat része a Duna-meder rendezése, roncs- és lőszermentesítése, a hajózási jelzések korszerűsítése. Hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítése, a hídfők lépcsőinek átépítése, valamint a hídfők helyiségeinek felújítása. A kőoroszlánok és hiányzó műemléki elemek visszaépítése is a feladat részét képezi. Új -LED technológiás közvilágítás és változtatható színképű díszvilágításkiépítése. A pesti rakparton lévő zászlótartó bástyák felújítása. Gyalogos átkelőhely létesítése a pesti hídfő északi és déli járdája között. A hídon lévő közművek kiváltása és átcsoportosítása.

A hídhossz 380,02m. Lánc támaszköz (lehorg.tömb-iránytörő saru- koronasaru): 39,08+88,71+202,60+88,71+39,08m. A híd teljes szélessége 14,5m. Szegélyek közötti szélessége 6,45m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17m.

A Lánchíd, mint közúti híd támaszköze: 85,10+195,40+85,10 m = 365,6 m melyből a Duna-folyam feletti meder támaszköz 195,40 m.

Főbb mennyiségek a rendelkezésre álló tervek alapján:

Acél (acélszerkezet), ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel: 814t

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd: 22 378m2

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd – Erősített: 48 980m2

Monolit vb. hídfelszerk: 234 m3

Pilon injektálása 3800 m3

Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással: 2904m2

Visszaép idomacél korlát bontása: 702m

Közvil. kábelfektetés 4x16/16mm2: 1970m

Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés: 5100 m

Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32db

Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2db

Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.):194m2

Organizácó: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db

Útép: AC22 alap (F):116+12 m3

Csatorna ép:26 m

Vízvezeték ép: 33 m

Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépítménybe (zárt célú kábel):2850m

Hajózási jelzőfények energiaellátása:880 m

IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábellel:1db

Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépítménybe: 2510 m

Gázcső építése:101m

BKV erősáram:1x1000mm2 Al kábel fektetése földárokba:2 x 625m

A szerződéses feladatokat legfeljebb 18 havi, egybefüggő és nem megszakítható, teljes vagy részleges közúti forgalomkorlátozás mellett kell elvégezni. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Többlet szakember létszáma (fő) (min. 0 fő, max. 2 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.a) pontban bemutatott szakember részt vett legfeljebb 2 db projektből teljesített összesen minimum nettó 4 milliárd Ft összértékű közlekedési létesítmények kivitelezésére irányuló projektben projektvezetőként (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.1. M2.a) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.2 M2.b) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő az EKR rendszerben folytatja le az eljárást.

2. Értékelés módszere: Ár (Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) esetében fordított arányosítás 2-3. RSZ esetében pontkiosztás, 4. RSZ (4.1 és 4.2 alsz.) esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza

3. Az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát nem korlátozza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

A részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint – az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása részvételre jelentkező esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.-e értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bek c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Építési Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás

Kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételi jelentkezés/ajánlat alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. és P/2. pont szerinti alkalmassági követelménynek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az érintett gazdasági szereplőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

P/1. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbeszerzés tárgyából (hídfelújítás és/vagy hídépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6),(7),(8)(11) és a Kbt. 69.§ (11) -(11a) bek és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 10 000 000 000 HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (hídfelújítás és/vagy hídépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 8 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M/1., M/2. szerinti alkalmassági követelményeknek, a KR. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A részvételre jelentkezőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

M/1. Részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 96 hónapban (sikeres műszaki átadás-átvétellel) teljesített, de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdés a) pontja, (2a) bekezdése, (2b) bekezdése és a 22. § (3) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés helye és ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hónap bontásban), a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (támaszköz, tömeg) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá a szerződést kötő másik fél részéről információt adó személy neve és elérhetősége.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján annak a szakembereknek a megnevezése, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani:

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, amelyre igénybe kívánja venni,

— a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot/végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései, a Kbt. 140.§ (9) bekezdései továbbá a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a Kr. 21. § (2a) és (2b) bekezdése alapján nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap alatt (sikeres műszaki átadás-átvétellel) befejezett, de legfeljebb 156 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint:

a) legalább 1 db, minimum 70 m támaszközű, közúti híd építésére és/vagy híd felszerkezet felújítására vonatkozó referencia.

b) legalább 1 db, minimum 50 m támaszközű, víz feletti (folyam vagy folyó vagy állóvíz) híd építésére és/vagy híd felszerkezet felújítására vonatkozó referencia.

c) legalább 1 db, minimum 600 tonna acélszerkezetű híd építésére és/vagy híd felszerkezet felújításra vonatkozó referencia.

d) legalább 1 db, építési vagy felújítási munkára vonatkozó referencia, amely tartalmazott az örökségvédelmi jogszabályok alapján műemlékké nyilvánított építmény és/vagy épület felújítására és/vagy restaurálására vonatkozó részfeladatot.

A fenti M1 alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán egy referencia több alkalmassági alpontba (a-d) is bemutatható, feltéve, hogy a referencia (tárgyát és mértékét tekintve) maradéktalanul megfelel az adott alkalmassági követelmény(-ek)-nek is.

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (felelős műszaki vezető is egyben), aki legalább 5 éves, közlekedési építmények szakterületen szerzett projektirányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik

b) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves hídépítésben és/vagy hídfelújításában szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

c) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel

d) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően műemléki restaurátori szakterületen, fémrestaurátor (tárgyrestaurátor) szakirányon szakértői nyilvántartásba vett, vagy ezen (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel.

e) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően műemléki restaurátori szakterületen, kőrestaurátor (kőszobrász-restaurátor) szakirányon szakértői nyilvántartásba vett, vagy ezen (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel.

Nem magyarországi honosságú szakember esetében az említett jogosultsággal egyenértékű jogosultság, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelés a követelmény.

Az a) és b) szakember között az átfedés nem megengedett. Ennek megfelelően ajánlattevőnek legalább 2 szakembert kell bemutatnia.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Részvételi jelentkezőnek igazolnia kell.

A bemutatott szakember jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara és az Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dok. benyújtása szükséges. Nem magyarországi honosságú szakembernek az előírtakkal való egyenértékűséget is dokumentumokkal kell alátámasztani.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, 18 hónapos lezárás be nem tartása miatti kötbér, teljesítési biztosíték mértéke késedelmes növelésének esetére kikötött kötbér

Előleg: tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó Vállalkozói díj 20 (húsz) %-ának megfelelő összeg,

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 10 %

Teljesítési biztosíték: nettó ellenszolgáltatás 5 %

Jótállási biztosíték: nettó ellenszolgáltatás 5 %

Előleg visszafizetési biztosíték: mértéke a Vállalkozó által igényelt előlegnek az előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt kötelező mértékével (a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint) csökkentett összege

Jótállás 60 hónap.

Felelősségbiztosítás: legalább 500 000 000,- Ft/év, azaz ötszázmillióforint/év, továbbá 150 000 000,- Ft/kár, azaz százötvenmillió forint/káresemény összegű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó „Contractor’s All Risks” típusú, érvényes építési-szerelési biztosítás.

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget biztosít, a nyertes ajánlattevő a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint jogosult részszámlát kiállítani. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései, a 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B. § irányadóak továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF.

A finanszírozási, fizetési feltételek részletes szabályait, valamint a szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéses feltételek és szerződéstervezet tartalmazzák, amely a tárgyalások alapját képezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/09/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 09/10/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a Kbt. 87. § (4) bek.-e alapján 60 nap.

2. 2. értékelési részszempont szerint megajánlható szakemberek

Többlet szakember:

1. legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 3 éves útépítésben és/vagy útfelújításában szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik

2. legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 3 éves korrózióvédelmi szakterületen szerzett tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik).

A fenti szakembereknek az adott pozíció kapcsán az alábbi érvényes jogosultsággal/tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek, a szerződés megkötésekor:

— 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultság

— KO-T vagy KO-M tanúsítvány

3. A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, melynek indokát az Ajánlatkérő a következők szerint adja meg: A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy a híd felújítási feladatok műszaki egységet képeznek. Gazdaságilag észszerű – a közpénzek hatékony és felelős felhasználást is szem előtt tartva-, ha egy gazdasági társaság végzi el a tárgyi feladatot, mivel – jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időszükségletük alapján ezzel csökken a felvonulási-és a lezárással járó többletköltség. A komplex feladat összhangjának megteremtését biztosítja az, ha egy gazdasági társaság végzi a munkaterületi koordinálást, így biztosítva a költséghatékony teljesítést. A munkarészek jellegük és összetettségük miatt műszakilag is összefonódnak, azok egymásra épülnek. A munkálatok Budapest egyik legfontosabb és legtöbbet használt közlekedési műtárgyának és útvonalának teljes lezárása mellett végezhetők. A lezárás miatt Budapest más közlekedési útvonalainak a terhelése jelentős mértékben meg fog nőni, hiszen a forgalomnövekedés ezen útvonalak mentén jelentősen növelni fogja a zaj- és környezetszennyezést. Ezen felül a tömegközlekedési forgalom más útvonalakra történő terelése – tekintettel a dunai átkelés szükségességére – jelentős mértékben meg fogja növelni az utazók menetidejét. A műtárgy forgalomnak történő mielőbbi visszaadhatósága ezért alapvető célkitűzés. Ezen célkitűzés elérését a felújítási munkák részekre bontása nagymértékben veszélyeztetné egyrészt az elkülönülten tevékenykedő vállalkozók határidők betartásáért fennálló elkülönült felelőssége, másrészt az elkülönült vállalkozók munkájának rendkívül szoros egymásra épültsége miatt. Bármelyik vállalkozó késedelme kumulált mértékben hátráltatná a műtárgy forgalomba való mielőbbi visszaadhatóságát. Továbbá az elkülönült vállalkozók közötti interfész kapcsolatok megfelelőségének folyamatos biztosítása az Ajánlatkérő részéről jelentős többletkiadással járna. Továbbá a híd-műtárgy, mint rendkívül szűkös munkaterület nem teszi lehetővé az elkülönült vállalkozók egymás melletti tevékenység végzését.

4. Az ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.

Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes részvételre jelentkező/ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy az ajánlatkérő újabb hiánypótlást korlátozás nélkül alkalmazza abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

5. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: a részvételre jelentkező(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye)

6. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk részvételre jelentkezésében történő feltüntetését: A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7. Közös részvételi jelentkezés esetén be kell nyújtani közös részvételre jelentkezők megállapodását, ami tartalmazza a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.

8. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P/1.P/2., III.1.3. M/1. M/2.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

10. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 10 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: CIB Bank: 10700024-67032082-51900001, a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint. A befizetés helye lehet bármelyik bankfiók, de internetbankon keresztül is utalható az Ajánlati Biztosíték. A befizetést, vagy átutalást igazoló bizonylatot az ajánlatban kell majd csatolni.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Misefay Tibor, lajstromszám: 00851.

12. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa Támogatási Szerződést (TSz) fog kötni MAGYARORSZÁG Kormányával. A TSz megkötésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

13. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

14. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a MAGYARORSZÁGi pontos idő szerint értendők.

FOLYTATÁS A „VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” című pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.9.7. 13:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

A "VI.3) További információk" című pont folytatása:

15. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Egyéb esetekben a részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a Részvételi Felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni

16. A tárgyalásos eljárás indoka: A Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

17. Információk a tárgyalásról: Ajánlatkérő az árról, a II.2.7) pontban megjelölt szerződéses időtartamról, a III.2.2) pontban a szerződés teljesítésével kapcsolatosan közbeszerzési jogilag nem kógensen meghatározott feltételekről, a beruházás teljes műszaki tartalmáról, illetve a műszaki tartalomnak a rendelkezésre álló forrásokon belüli megvalósíthatóságáról, és a szerződéstervezetről is tárgyalni kíván az ajánlattevőkkel tervezetten több fordulóban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2020