Services - 376190-2017

23/09/2017    S183    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zielonki: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 183-376190

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Zielonki
Osoba do kontaktów: Piotr Zięcina
32-087 Zielonki
Polska
Tel.: +48 122850850
E-mail: ug@zielonki.pl
Faks: +48 122850950

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zielonki.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Zielonki.

Kod NUTS PL214

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 13 odcinków drogowych dróg gminnych. Każde z zadań odpowiada jednej części zamówienia.
Część 1:
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną
nr K601534 (ul. Na Czekaj) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 0,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1A.
b) budowa drogi gminnej od drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Jagodowej
i ul. Zagaje) do drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Zagaje)
w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 1,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie
z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1B
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki – Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście
w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1C;
d) rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1D;
Część 2:
a) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania
z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2B;
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km- planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2C;
Część 3:
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601533 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) w Bibicach w kierunku Woli Zachariaszowskiej – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601567 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2151K w Garlicy Murowanej w kierunku Bibic – długość odcinka drogi ok. 0,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3B;
c) budowa drogi gminnej od drogi gminnej K601567 w Garlicy Murowanej do drogi gminnej nr K601532 (ul. Lipowa w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3C;
d) budowa i rozbudowa drogi gminnej nr K601532 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158k (ul. Rynek) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153K (ul. Graniczna w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 3,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3D;
e) rozbudowa drogi gminnej nr K601555 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601554 (ul. Na Ogrody w Zielonkach) – długość odcinka drogi ok. 0,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3E;
f) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601554 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr K601555 (ul. Szlak Bursztynowy w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601532 (ul. Królewska w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3F;
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 21.11.2017. Zakończenie 29.11.2019

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 4 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601539 na odcinku od skrzyżowania drogą gminną
nr K601534 (ul. Na Czekaj) do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 0,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1A.
b) budowa drogi gminnej od drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Jagodowej
i ul. Zagaje) do drogi gminnej nr K601539 (skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Zagaje)
w Bibicach – długość odcinka drogi ok. 1,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie
z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1B
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki – Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście
w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1C;
d) rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.1D;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 3 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania
z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2B;
c) rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km- planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.2C;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla trzech zadań obejmujących rozbudowę i budowę 6 odcinków drogowych dróg gminnych
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje– w ramach zadania pn. „Projekty dróg gminnych w gminie Zielonki” – wykonanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu koncepcyjnego; opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń,
w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego; przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu organizacji ruchu; świadczenie nadzoru autorskiego dla
a) rozbudowa drogi gminnej nr K601533 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) w Bibicach w kierunku Woli Zachariaszowskiej – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3A;
b) rozbudowa drogi gminnej nr K601567 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2151K w Garlicy Murowanej w kierunku Bibic – długość odcinka drogi ok. 0,2 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3B;
c) budowa drogi gminnej od drogi gminnej K601567 w Garlicy Murowanej do drogi gminnej nr K601532 (ul. Lipowa w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3C;
d) budowa i rozbudowa drogi gminnej nr K601532 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158k (ul. Rynek) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153K (ul. Graniczna w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 3,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3D;
e) rozbudowa drogi gminnej nr K601555 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601554 (ul. Na Ogrody w Zielonkach) – długość odcinka drogi ok. 0,1 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3E;
f) rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601554 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr K601555 (ul. Szlak Bursztynowy w Zielonkach) do skrzyżowania z drogą gminną nr K601532 (ul. Królewska w Bibicach) – długość odcinka drogi ok. 1,7 km – planowany przebieg drogi zgodnie z załącznikiem nr 8 (orientacja) oraz załącznikiem nr 8.3F;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000, 71240000, 71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a. 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla części nr 1 zamówienia;
b. 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) – dla części nr 2 zamówienia;
c. 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) – dla części nr 3 zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 do 23 oraz ust. 5 pkt. 1,2,4,8 Pzp.
2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
2.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszej sekcji
3.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
3.2. składa informację składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 i pkt 3.2 lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 4 stosuje się odpowiednio..
6. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1,2,4,8 Pzp. W takim przypadku wykonawca będzie musiał przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dokumentów wymienione w pkt. 2 niniejszej sekcji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażającego się wykonaniem tj. zaprojektowaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
1.1. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 2 500 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 1;
1.2. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 2 000 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 2;
1.3. dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych obejmującej/cych budowę lub rozbudowę drogi o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż 4 000 m, z zastrzeżeniem, że każdy z projektowanych odcinków uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dla części zamówienia nr 3;
Jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – odrębnie dla każdej z części zamówienia (część nr 1, nr 2, nr 3):
kierownikiem zespołu projektowego – projektantem drogowym posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych (obejmujących dokumentację budowlaną oraz wykonawczą) dla budowy/budów lub rozbudowy/rozbudów drogi/dróg o łącznej długości projektowanych odcinków nie mniejszej niż:
a. 2 500 m – dla części zamówienia nr 1;
b. 2 000 m – dla części zamówienia nr 2;
c. 4 000 m – dla części zamówienia nr 3;
Jeżeli wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia (wymagane jest by wykonawca dysponował po jednym kierowniku zespołu projektowego – projektancie drogowym na każdą część zamówienia na którą uzyska zamówienie).
W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi zespołu projektowego, właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 12.11.2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623), tekst jednolity z dnia 2.10.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 8.3.2016 (Dz.U.2016.290 t. j. z zm).
Funkcje kierownika zespołu projektowego mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 1.1.1995 r właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, z punktu widzenia pełnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia funkcji, odpowiadają uprawnieniom wskazanym w pkt 2.
Funkcje kierownika zespołu projektowego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dz.U.2016 poz. 65.
Kierownik zespołu projektowego winien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Kierownikiem zespołu, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Waga 24

3. Wydłużony okres gwarancji. Waga 16

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DK.7021.89.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2017

Miejscowość:

Zielonki

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w sekcji IV SIWZ.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.
4. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej dla tego samego projektowanego obiektu lub jego otoczenia w obszarze zakładanego jego oddziaływania lub dla innego obiektu drogowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć wyłącznie dokumentacji projektowych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Zielonki.
7. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazana w pkt II.3) jest datą orientacyjną.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2017