Services - 376193-2017

This notice has been cancelled by: 447887-2017
23/09/2017    S183    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Marki: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 183-376193

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Osoba do kontaktów: Agnieszka Moczulska, Inga Grądzka
05-270 Marki
Polska
Tel.: +48 227811003
E-mail: zamowienia@marki.pl
Faks: +48 227811378

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.marki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Marki.

Kod NUTS PL912

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka, tj. nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do postępowania, zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, innymi obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru poszczególnych branż w okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa dotycząca zadania Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka jest udostępniona pod adresem http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2017/46.

W ramach nadzoru inwestorskiego Inspektor zobowiązany jest m.in. do:
1) uczestniczenia w przekazywaniu protokolarnym terenu budowy wykonawcy robót,
2) reprezentowania zamawiającego na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego,
4) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu (sprawdzania atestów, świadectw jakości, wyników badań dostarczanych elementów);
5) sprawdzania i odbierania robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu,
6) dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
7) udziału w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
8) nadzoru nad organizacją ruchu drogowego na czas realizacji robót,
9) współdziałania z zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą wynikających z realizacji umowy na roboty;
10) potwierdzenia usunięcia ewentualnych wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.
Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do umowy, który jest również załącznikiem nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000, 71631300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 400 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych).
a.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
b.Przy formach pieniężnych wpłacanych przelewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek zamawiającego nr 13 8015 0004 0190 5915 2021 0008 z adnotacją „wadium – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania »Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka.«”.
c.Skuteczne wniesienie wadium wnoszonego w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
d.Przy wyborze formy pieniężnej wadium kopia dowodu dokonania wpłaty wadium przelewem musi znajdować się w kopercie z ofertą.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturach rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
KONSORCJUM.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy ulicy/drogi o długości co najmniej 750 m, których wartość wyniosła co najmniej 900 000 PLN brutto każda nadzorowana inwestycja.
3) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej po 1 osobie:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności melioracyjnej lub hydrotechnicznej oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe.
Przez ww. uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej:
a)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wykaz wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ);
c)zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (oryginał);
c)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał);
d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8. 2) lit. a) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8. 2) lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale X. 8 pkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale X. 9 pkt 1), w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty musza być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1)W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ:
a)a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wykaz wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ);
c)zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy ulicy/drogi o długości co najmniej 750 m, których wartość wyniosła co najmniej 900 000 PLN brutto każda nadzorowana inwestycja.
3)dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej po 1 osobie:
a)1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe;
b)1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności melioracyjnej lub hydrotechnicznej oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe.
Przez ww. uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WZP.271.44.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2017 - 10:20

Miejscowość:

Marki

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. prac tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.
Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.
7.Odwołanie wnosi się w terminie:
a)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej- wobec treści ogłoszenia oraz wobec treści SIWZ;
c)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej.
8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2017