Services - 376193-2017

This notice has been cancelled by: 447887-2017
23/09/2017    S183    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Marki: Supervision of building work

2017/S 183-376193

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Gmina Miasto Marki
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
For the attention of: Agnieszka Moczulska, Inga Grądzka
05-270 Marki
Poland
Telephone: +48 227811003
E-mail: zamowienia@marki.pl
Fax: +48 227811378

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.bip.marki.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
Environment
Housing and community amenities
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka”.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Marki.

NUTS code PL912

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka, tj. nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do postępowania, zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, innymi obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru poszczególnych branż w okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa dotycząca zadania Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka jest udostępniona pod adresem http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2017/46.

W ramach nadzoru inwestorskiego Inspektor zobowiązany jest m.in. do:
1) uczestniczenia w przekazywaniu protokolarnym terenu budowy wykonawcy robót,
2) reprezentowania zamawiającego na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo – finansowego,
4) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu (sprawdzania atestów, świadectw jakości, wyników badań dostarczanych elementów);
5) sprawdzania i odbierania robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu,
6) dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
7) udziału w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
8) nadzoru nad organizacją ruchu drogowego na czas realizacji robót,
9) współdziałania z zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą wynikających z realizacji umowy na roboty;
10) potwierdzenia usunięcia ewentualnych wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.
Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do umowy, który jest również załącznikiem nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71247000, 71631300

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 10 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 400 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych).
a.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
b.Przy formach pieniężnych wpłacanych przelewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek zamawiającego nr 13 8015 0004 0190 5915 2021 0008 z adnotacją „wadium – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania »Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka.«”.
c.Skuteczne wniesienie wadium wnoszonego w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
d.Przy wyborze formy pieniężnej wadium kopia dowodu dokonania wpłaty wadium przelewem musi znajdować się w kopercie z ofertą.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturach rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
KONSORCJUM.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy ulicy/drogi o długości co najmniej 750 m, których wartość wyniosła co najmniej 900 000 PLN brutto każda nadzorowana inwestycja.
3) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej po 1 osobie:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności melioracyjnej lub hydrotechnicznej oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe.
Przez ww. uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej:
a)wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wykaz wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ);
c)zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (oryginał);
c)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał);
d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8. 2) lit. a) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8. 2) lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale X. 8 pkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale X. 9 pkt 1), w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty musza być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1)W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ:
a)a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wykaz wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ);
b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ);
c)zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy ulicy/drogi o długości co najmniej 750 m, których wartość wyniosła co najmniej 900 000 PLN brutto każda nadzorowana inwestycja.
3)dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej po 1 osobie:
a)1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe;
b)1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności melioracyjnej lub hydrotechnicznej oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe.
Przez ww. uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
WZP.271.44.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 10:20

Place:

Marki

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
VI.3)Additional information
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. prac tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.
Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.
7.Odwołanie wnosi się w terminie:
a)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej- wobec treści ogłoszenia oraz wobec treści SIWZ;
c)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej.
8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20.9.2017