Dostawy - 376197-2014

Wyświetl widok skrócony

04/11/2014    S212

Polska-Szczytno: Urządzenia lotniskowe

2014/S 212-376197

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 12-100 Szczytno, Szymany 150
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jarosław Tomsia – Dyrektor Projektu
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007–2013.”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szymany 150.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów, na które składają się oczyszczarka oraz ciągnik siodłowy przeznaczonych do oczyszczania specjalistycznego utwardzonych powierzchni Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach, całodobowo, w każdych warunkach atmosferycznych:
— systemu mechanicznego usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych, śniegu, lodu, szlasu, innych zanieczyszczeń,
— systemu dmuchawy i szczotki mechanicznej do usuwania śniegu, lodu, szlasu, innych zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych lotniska.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000 Urządzenia lotniskowe, 34142100 Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 204 440 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.8.3.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 153-275602 z dnia 12.8.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 181-320122 z dnia 20.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.10.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Integra Kamiński Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 20
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-061
E-mail: info@integra.gd.pl
Tel.: +48 586993900
Faks: +48 586993900

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.10.2014