Roboty budowlane - 376256-2019

09/08/2019    S153

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 153-376256

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19

Numer referencyjny: WZP.271.1.107.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 149 363.44 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:

prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

2. Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do postępowania przetargowego tj:

projekt budowlano-wykonawczy;

przedmiary;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca z uwagi na prace trwające w okresie roku szkolnego, tj. do 30.9.2019 r. zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Zamawiający w dniu 10.7.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19” (znak sprawy: WZP.271.1.98.2019.MW).

W dniu 15.7.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie

O zamówieniu pod numerem 2019/S 134-328619.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 30.7.2019 r. poinformował wszystkich Wykonawców zainteresowanych ww. postępowaniem o jego unieważnieniu.

Informację o unieważnieniu Zamawiający zamieścił na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych oraz udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi,

Że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp”.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.7.2019 r., do godziny 900 nie zostały złożone żadne oferty.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji i postępowanie na: Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 (znak sprawy: WZP.271.1.98.2019.MW) unieważniono.

Reasumując

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienie w trybie z wolnej ręki – w zakresie przebudowy sanitariatów dziecięcych w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Ostrogórska 19 w Sosnowcu – po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, tj.: Remelit Tomasz Wolak, ul. Józefa Wolnego 12, lok 7 40-857 Katowice.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Remelit Tomasz Wolak
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 149 363.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2019