Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 376341-2021

23/07/2021    S141

Grecja-Galatsi Attikis: Pompy ściekowe

2021/S 141-376341

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-282892)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Etaireia Ydreyseos kai Apocheteyseos Proteyoysis A.E. (E.YD.A.P. A.E.)
Adres pocztowy: Oropoy 156
Miejscowość: Galatsi Attikis
Kod NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Kod pocztowy: 111 46
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Basileios Karanikolas
E-mail: diagonismoi@eydap.gr
Tel.: +30 2102144066
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eydap.gr
Adres profilu nabywcy: www.eydap.gr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων στα αντλιοστάσια τού δικτύου αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

Numer referencyjny: Δ7451
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων στα αντλιοστάσια τού δικτύου αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη, οι σχετικές ποσότητες κατ’ είδος, καθώς και οι προϋπολογισθείσες αξίες προμήθειας και εγκατάστασης, περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-282892

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Zamiast:
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Zamiast:
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: