Leveringen - 376381-2019

Submission deadline has been amended by:  468762-2019
09/08/2019    S153

Tsjechië-Praag: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 153-376381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S-Silike C.S., s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27198546
Postadres: Sekorova 1103/9
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 143 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Jiří Herbst
E-mail: info@silike.cz
Telefoon: +420 412501111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.silike.cz/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cdfbd33-f1f9-48bc-ae9d-68d85e51195c

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.

Referentienummer: 3/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 706 363.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 706 363.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2019