S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 376480-2022

12/07/2022    S132

Slovensko-Bratislava: Stavebný dozor

2022/S 132-376480

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Novosad
E-mail: roman.novosad3@minv.sk
Telefón: +421 250944527
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444081
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26269/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby

II.1.2)Hlavný kód CPV
71520000 Stavebný dozor
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude výber poskytovateľa na vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru pre pozemné stavby.

Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé plánované stavby v nepravidelných intervaloch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 680.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude výber poskytovateľa na vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS). Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve nasledovne:

a)na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,

b)priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,

c)na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,

d)na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,

e)na odovzdávacom a preberacom konaní,

f)na kolaudačnom konaní.

Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 100 680.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Bude uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v konkrétnej zákazke.

II.2.14)Doplňujúce informácie

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov v rámci fondov Európskej únie, výzva na

predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

neaplikuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam osôb zodpovedných za kontrolu stavebných prác, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko, dosiahnutý stupeň vzdelania a počet rokov odbornej praxe. Zoznam musí byť potvrdený uchádzačom.

Za minimálne jednu z osôb zodpovedných za kontrolu stavebných prác uvedenú v zozname uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad preukazujúci požadovanú skutočnosť.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v konkrétnych výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Zmluvné podmienky budú upravené vo vzťahu ku každej konkrétnej realizovanej stavbe na ktorú bude zadaná konkrétna zákazka na obstaranie stavebného dozoru v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/08/2022
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický postup zadávania zákazky, ktorý je súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com .

2. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v systéme JOSEPHINE je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26269/summary.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444081 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/26269/summary

5. verejný obstarávateľ plánuje zadávanie konkrétnej zákazky bezprostredne po zriadení DNS.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/07/2022