Dostawy - 376574-2019

Submission deadline has been amended by: 436014-2019
09/08/2019    S153    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Aparatura kontrolna i badawcza

2019/S 153-376574

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Redzik, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ug.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komory laminarnej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Numer referencyjny: A 120-211-104/19/ER
II.1.2)Główny kod CPV
38500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza),

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej, zwanej dalej „sprzętem”, dla Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, p. 77.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, p. 77

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza),

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej, zwanej dalej „sprzętem”, dla Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, p. 77.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamówienie obejmuje:

1) Dostawę sprzętu, jego instalację oraz montaż,

2) Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu dla 2 osób.

6. Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania, wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,

2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 544 z późn. zm.),

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1790) posiadać:

a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ – nie krótszej niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (opisane w rozdziale XIV SIWZ). Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: (W) Wyposażenie stelaża w blokowane kółka / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: (G) Okres gwarancji producenta / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: (T) Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ – termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do

Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

***

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu,

Spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

W wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

***

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

***

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 PLN). Szczegóły dotyczące wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

***

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostepnej na stronie www.ug.edu.pl). szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się

O udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

***

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców

(rozdział VII pkt 1 SIWZ).

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art.179-198) Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019