Služby - 376772-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

27/10/2015    S208

Španělsko-Alicante: Poskytnutí národních a mezinárodních expresních kurýrních služeb

2015/S 208-376772

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Stát: Španělsko
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytnutí národních a mezinárodních expresních kurýrních služeb.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 4: Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Alicante (Španělsko).

Kód NUTS ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 450 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování příslušných národních a mezinárodních expresních kurýrních služeb.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64100000 Poštovní a kurýrní služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 450 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Není nezbytné stanovit záruku za účelem podání nabídky.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeči budou vyloučeni z účasti na této výzvě k účasti v nabídkovém řízení, pokud:
a) jsou v konkurzu nebo v likvidaci, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli, pozastavili obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s nimi probíhá soudní řízení, nebo se nacházejí v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;
b) byli oni nebo osoby s pravomocí k jejich zastupování, rozhodování nebo řízení odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesionálního chování rozsudkem kompetentního orgánu členského státu, který má platnost věci pravomocně rozsouzené;
c) dopustili se vážného profesionálního deliktu prokázaného jakýmikoli prostředky, které může veřejný zadavatel odůvodnit, včetně prostřednictvím rozhodnutí Evropské investiční banky a mezinárodních organizací;
d) nesplnili své závazky související s úhradou příspěvků sociálního zabezpečení nebo daní v souladu s právními předpisy země, ve které mají sídlo, nebo té, v níž sídlí veřejný zadavatel, nebo té, ve které bude zakázka provedena;
e) oni sami nebo soby s pravomocí k jejich zastupování, rozhodování nebo řízení byly odsouzeny pravomocným rozsudkem za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci, praní peněz nebo za jakoukoliv jinou nezákonnou činnost, která škodí finančním zájmům Unie;
f) byla jim byla vyměřena správní pokuta podle v čl. 109 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;
g) jsou předmětem střetu zájmů;
h) dopustili se zkreslení informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast v zadávacím řízení, případně tyto informace nepředložili.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: za účelem prokázání jeho hospodářské a finanční způsobilosti provádět rámcovou smlouvu musí uchazeč předložit následující dokumentaci:
— důkaz o pojistném krytí profesních rizik ve výši nejméně 50 000 EUR,
— bankovní reference týkající se platební schopnosti společnosti,
— certifikované finanční výkazy a zprávy o externích auditech alespoň za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, nebo jiné rovnocenné doklady (např. v případě, že obchodní právo země, ve které má uchazeč sídlo, nepožaduje uveřejnění účetní rozvahy),
— výpis celkového ročního obratu za poslední 3 finanční roky,
— pokud uchazeči počítají v rámci plnění zakázky s využitím kapacit jiných subjektů, je nutné předložit písemný závazek těchto subjektů o tom, že uchazečům poskytnou zdroje nezbytné k provedení zakázky.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: společnost musí mít celkový minimální obrat ve výši 800 000 EUR za poslední 3 roky, za něž byly uzavřeny účty.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— prezentace společnosti (historie, činnosti atd.),
— vzdělání a odborné kvalifikace vedoucích pracovníků společnosti,
— seznam relevantních projektů uskutečněných během posledních 3 let, s uvedením částek, dat a míst plnění. V případě hlavních projektů na seznamu je nutno předložit osvědčení o uspokojivém provedení, která potvrzují, že služby byly poskytnuty kompletně a profesionálním způsobem,
— osvědčení o řízení kvality: certifikát/y vydaný/vydané uznávanými úředními agenturami nebo institucemi pro zajištění kvality nebo splnění příslušných norem s konkrétním prohlášením o tom, že uchazeči jsou držiteli nezbytných akreditací zajištění kvality (ISO 9001 nebo obdoby) na ten druh služeb, který je předmětem této výzvy k předkládání nabídek,
— osvědčení o environmentálním řízení: nezbytné doklady zahrnující mimo jiné certifikáty dle norem EMAS a ISO 14001 (nebo ekvivalent) vydané orgány, pro které platí právo EU nebo evropské nebo příslušné mezinárodní normy pro certifikaci vycházející z norem v oblasti environmentálního managementu, které prokáží jeho kapacitu, a to buďto formou praxe se společností nebo v rámci spolupráce s odborníky,
— aktuální doklad o zápisu v obchodním rejstříku,
— prohlášení, které stvrdí, že pokud uchazeči bude rámcová smlouva zadána, zavazuje se splnit ustanovení dle španělského práva, pokud jde o ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, protože služby mají být poskytnuty na španělském území.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
za zakázky provedené v posledních 3 finančních letech, za které byly uzavřeny účty, se vyžaduje minimální celkový obrat ve výši 500 000 EUR. Je nutno o tom předložit listinný důkaz (např. kopie faktur).
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
AO/009/15.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
7.12.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14.12.2015 - 11:00

Místo:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), Španělsko.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: každý uchazeč může vyslat maximálně 2 zástupce. Jména návštěvníků a čísla jejich dokladů totožnosti je nutno zaslat faxem (+34 965138500) nebo e-mailem (procurement@oami.europa.eu) úřadu OHIM do 10.12.2015.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od data oznámení dotčené straně nebo, v jiném případě, od data, kdy daný výnos vstoupil ve známost.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15.10.2015