Teenused - 376772-2015

Kuva koondatud vaade

27/10/2015    S208

Hispaania-Alicante: Riigisiseste ja rahvusvaheliste kiirkulleriteenuste osutamine

2015/S 208-376772

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante (Alicante)
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania
E-post: procurement@oami.europa.eu
Faks: +34 965138500

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Riigisiseste ja rahvusvaheliste kiirkulleriteenuste osutamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 4: Postivedu: maismaa- [3] ja õhutransport
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Alicante (Hispaania).

NUTS kood ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 450 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesoleva pakkumiskutse eesmärk on sõlmida raamleping asjaomaste riigisiseste ja rahvusvaheliste kiirkulleriteenuste osutamiseks.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

64100000 Posti- ja kullerteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 450 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Pakkumise esitamiseks ei ole vaja anda tagatist.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad jäetakse käesolevas pakkumiskutses osalemisest kõrvale, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
b) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
c) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
d) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
e) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab liidu finantshuve;
f) neile rakendatakse halduskaristust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) artikli 109 lõike 1 kohaselt;
g) neil on huvide konflikt;
h) nad on hankemenetluses osalemiseks vajalike hankija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: raamlepingu täitmiseks vajaliku majandus- ja finantssuutlikkuse tõendamiseks peab pakkuja esitama järgmised dokumendid:
— tõendid selle kohta, et asjakohane ametialane vastutuskindlustus katab vähemalt 50 000 EUR;
— ettevõtte maksevõimet tõendavad pangaõiendid;
— viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta kinnitatud raamatupidamisaruanded ja välisauditite aruanded või võrdväärsed dokumendid, näiteks juhul, kui pakkuja asukohariigi äriühinguõiguse alusel bilansi avalikustamist ei nõuta;
— kinnitus viimase 3 majandusaasta kogukäibe kohta;
— juhul kui pakkujad toetuvad lepingu täitmisel teiste üksuste suutlikkusele, tuleb esitada nimetatud üksuste kirjalik kinnitus selle kohta, et nad tagavad pakkujatele raamlepingu täitmiseks vajalikud vahendid/töötajad.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: ettevõtte viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega aasta kogukäive peab olema vähemalt 800 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— ettevõtte tutvustus (ajalugu, tegevusalad jne);
— ettevõtte juhtivtöötajate haridus- ja kutsekvalifikatsioonid;
— viimase 3 aasta jooksul ellu viidud asjakohaste projektide loetelu, milles on esitatud andmed mahtude, kuupäevade ja asukohtade kohta. Loetelus esitatud peamiste projektide kohta tuleb esitada rahuldava täitmise tunnistused, milles kinnitatakse, et teenused viidi professionaalsel viisil täies ulatuses lõpule;
— kvaliteedi juhtimise tunnistus(ed): tunnustatud ametlike asutuste või institutsioonide väljastatud tunnistus(ed) kvaliteedi tagamise või kohaldatavatele standarditele vastavuse kohta, mis kinnitab/kinnitavad eelkõige, et pakkuja on läbinud kvaliteedi tagamise akrediteerimise (standardi ISO 9001 või võrdväärse standardi alusel) käesolevas pakkumiskutses nõutud liiki teenuste valdkonnas;
— keskkonnajuhtimise tunnistus(ed): suutlikkuse (kas kogemused ettevõttega või koostöös ekspertidega) tõendamiseks vajalikud dokumendid, sh kas EMASi ja ISO 14001 tunnistused (või samaväärsetele normidele vastavuse tunnistused), mille on väljastanud asutused, kes tõendavad vastavust ELi õigusaktidele või Euroopa või asjakohastele rahvusvahelistele standarditele sertifitseerimise kohta keskkonnajuhtimise standardite alusel;
— hiljuti väljastatud tõend äriregistrisse kuulumise kohta;
— kinnitus selle kohta, et kui pakkujaga sõlmitakse raamleping, siis kohustub ta (kuna teenuseid osutatakse Hispaanias) järgima Hispaania õigusnorme töötervishoiu ja tööohutuse kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega aasta lepingute täitmise kogukäive peab olema vähemalt 500 000 EUR. Selle kohta tuleb esitada tõendavad dokumendid (näiteks koopiad arvetest).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
AO/009/15.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
7.12.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14.12.2015 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), Hispaania.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: iga pakkuja võib saata maksimaalselt 2 esindajat. Külastajate nimed ja isikut tõendavate dokumentide numbrid tuleb saata OHIMile enne 10.12.2015 kas faksi (+34 965138500) või e-posti (procurement@oami.europa.eu) teel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul vastava poole teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, siis 2 kuu jooksul päevast, mil ta kõnealusest asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
15.10.2015