Usluge - 376772-2015

Prikaži smanjeni prikaz

27/10/2015    S208

Španjolska-Alicante: Pružanje usluga nacionalne i međunarodne žurne dostave

2015/S 208-376772

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@oami.europa.eu
Telefaks: +34 965138500

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pružanje usluga nacionalne i međunarodne žurne dostave
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 4: Kopneni (3) i zračni prijevoz pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Alicante (Španjolska).

NUTS kod ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 450 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ovog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora za izvršavanje odgovarajućih usluga nacionalne i međunarodne žurne dostave.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

64100000 Poštanske i kurirske usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 450 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Nije nužno pripremiti jamstvo kako bi se dostavila ponuda.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Natjecatelji se isključuju iz sudjelovanja u ovom pozivu na nadmetanje ako:
(a) su u stečaju ili u likvidaciji ili njihovim poslovanjem upravlja sud, ako su sklopili dogovor s vjerovnicima, ako su suspendirali obavljanje poslovne djelatnosti, ako se protiv njih vodi postupak koji se odnosi na ta pitanja, ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;
(b) su oni ili osobe koje imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole nad njima osuđeni za djelo koje se tiče njihovog profesionalnog postupanja pravomoćnom presudom koju je donijelo nadležno tijelo države članice;
(c) su bili krivi za ozbiljan poslovni prekršaj dokazan bilo kojim sredstvima koje naručitelj može opravdati, uključujući i odluke EIB-a i međunarodnih organizacija;
(d) nisu ispunili obveze koje se odnose na plaćanje doprinosa s osnove socijalnog osiguranja ili plaćanje poreza u skladu s propisima zemlje u kojoj imaju poslovni nastan, ili s onima u zemlji javnog naručitelja ili onima u zemlji u kojoj se ugovor treba izvršiti;
(e) su oni ili osobe ovlaštene za zastupanje, odlučivanje ili kontrolu nad njima pravomoćnom presudom osuđeni za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u kriminalnim organizacijama, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja šteti financijskim interesima Unije;
(f) su predmetom administrativne sankcije iz članka 109. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002;
(g) su u sukobu interesa;
(h) su krivi za lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju potrebnih podataka koje naručitelj traži kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave ili nisu dostavili te podatke.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Kako bi dokazao svoju ekonomsku i financijsku sposobnost za izvršenje okvirnog ugovora, ponuditelj mora dostaviti sljedeće dokumente:
— dokaz o odgovarajućem osiguranju od profesionalne odgovornosti za najmanje 50 000 EUR,
— bankovne reference o solventnosti poduzeća,
— ovjerena financijska izvješća i izvješća vanjske revizije za posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni ili drugi jednakovrijedni dokument (npr. ako se pravom trgovačkih društava u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan ne zahtijeva objava bilanci),
— izjavu o ukupnom prometu za posljednje 3 financijske godine,
— ako će se ponuditelji koristiti sposobnostima drugih tijela za provedbu ugovora, pismenu izjavu tih tijela kojom ona potvrđuju da će omogućiti ponuditeljima potrebne resurse za provedbu okvirnog ugovora.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Poduzeće mora imati najmanji ukupni promet od 800 000 EUR za posljednje 3 godine za koje su računi zaključeni.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
— predstavljanje poduzeća (povijest, djelatnosti itd.),
— obrazovne i stručne kvalifikacije djelatnika uprave poduzeća,
— popis bitnih projekata izvršenih u posljednje 3 godine, uz navođenje podataka o količinama, datumima i lokacijama. Za glavne se projekte s popisa moraju dostaviti potvrde o zadovoljavajućoj izvedbi navodeći da su usluge u potpunosti stručno izvršene,
— certifikat o upravljanju kvalitetom: potvrda(e) koju(e) su izdale priznate službene agencije ili institucije za osiguranje kvalitete ili usklađivanje s primjenjivim normama iz kojih posebno proizlazi da ponuditelj posjeduje potrebnu akreditaciju za osiguranje kvalitete (ISO 9001 ili jednakovrijednu) za vrste usluga koje su predmetom ovog poziva na nadmetanje,
— certifikat o upravljanju okolišem: potrebni dokazi koji obuhvaćaju, između ostalog, certifikate EMAS i ISO 14001 (ili jednakovrijedne) koje su izdala tijela u skladu sa zakonima EU-a ili europskim ili relevantnim međunarodnim normama koji se odnose na certificiranje na temelju normi o upravljanju okolišem kojim se dokazuje sposobnost u obliku iskustva u poduzeću ili u suradnji sa stručnjacima,
— nedavno izdana potvrda o upisu u obrtni registar,
— izjava kojom se potvrđuje, ako se s ponuditeljem sklopi okvirni ugovor, a budući da će se usluge pružati na teritoriju Španjolske, da se on obvezuje poštovati odredbe iz španjolskih propisa u pogledu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ukupni promet za ugovore izvršene tijekom posljednje 3 godine za koje su računi zaključeni mora iznositi najmanje 500 000 EUR. Za njih je nužno dostaviti dokumentaciju s dokazima (npr. preslike računa).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
AO/009/15.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.12.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 14.12.2015 - 11:00

Mjesto:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), Španjolska.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: ponuditelji mogu poslati najviše 2 predstavnika. Imena posjetitelja i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati OHIM-u faksom (+34 965138500) ili e-poštom (procurement@oami.europa.eu) do 10.12.2015.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: u roku od 2 mjeseca od dana na koji je predmetna strana primila obavijest ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana kad je saznala za dotične okolnosti.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
15.10.2015