Paslaugos - 376772-2015

Pateikti glaustą rodinį

27/10/2015    S208

Ispanija-Alikantė: Skubiojo pašto paslaugų teikimas šalies ir tarptautiniu mastu

2015/S 208-376772

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
Adresas: Avenida de Europa, 4
Miestas: Alikantė (Alikantė)
Pašto kodas: 03008
Šalis: Ispanija
El. paštas: procurement@oami.europa.eu
Faksas: +34 965138500

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Skubiojo pašto paslaugų teikimas šalies ir tarptautiniu mastu.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 4: Sausumos [3] ir oro pašto transportas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Alikantė (Ispanija).

NUTS kodas ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 450 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti preliminariąją sutartį susijusioms nacionalinio ir tarptautinio skubaus kurjerio paslaugoms teikti.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

64100000 Pašto ir kurjerių paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 450 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Norint pateikti pasiūlymą nėra būtina pateikti garantiją.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai bus šalinami iš dalyvavimo šiame konkurse, jeigu:
a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ar reglamentuose;
b) jie arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, yra valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimu, turinčiu res judicata galią, pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla;
c) jie yra kalti padarę rimtą profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti, taip pat Europos investicijų banko (EIB) ir tarptautinių organizacijų sprendimais;
d) jie yra neįvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;
e) jų ar asmenų, turinčių atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Sąjungos finansiniams interesams;
f) jiems taikoma administracinė nuobauda, nurodyta 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 109 straipsnio 1 dalyje;
g) jie susiję su interesų konfliktu;
h) yra kalti dėl klaidingos informacijos, kuri perkančiosios organizacijos reikalavimu yra viena iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, pateikimo, arba visai nepateikė šios informacijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kad konkurso dalyvis įrodytų savo ekonominius ir finansinius pajėgumus vykdyti preliminariąją sutartį, jis turi pateikti šiuos dokumentus:
— bent 50 000 EUR profesinės rizikos draudimo apsaugos įrodymą,
— su bendrovės mokumu susijusią banko rekomendaciją,
— patvirtintas finansines ataskaitas ir išorės audito ataskaitas už pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, ar kitus lygiaverčius dokumentus (pvz., jei bendrovių teisėje konkurso dalyvio gyvenamojoje šalyje nereikalaujama skelbti balansų),
— ataskaitą apie pastarųjų 3 finansinių metų bendrą apyvartą,
— jei konkurso dalyviai naudotųsi kitų įstaigų pajėgumais vykdydami sutartį, raštišką šių įstaigų įsipareigojimą, kuriuo patvirtinama, kad jos aprūpins konkurso dalyvius ištekliais, reikalingais preliminariajai sutarčiai vykdyti.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, bendrovės bendra mažiausia apyvarta privalo būti 800 000 EUR.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
— bendrovę pristatantis dokumentas (istorija, veikla ir t. t.),
— bendrovės valdančiųjų darbuotojų išsilavinimo pažymėjimai ir profesinę kvalifikaciją įrodantys dokumentai,
— projektų, įvykdytų per pastaruosius 3 metus, nurodant kiekius, datas ir vietas, sąrašas. Pagrindiniams šiame sąraše nurodytiems projektams turi būti pateikti tinkamo vykdymo sertifikatai, kuriuose nurodoma, kad visos paslaugos buvo suteiktos profesionaliai,
— kokybės valdymo sertifikatas: pažymėjimas (-ai), išduotas (-i) pripažintų oficialių agentūrų arba institucijų, dėl kokybės užtikrinimo arba taikomų standartų laikymosi, kuriuo (-iais) ypač patvirtinama, kad konkurso dalyvis turi būtiną kokybės užtikrinimo akreditaciją (ISO 9001 ar lygiavertę) tam paslaugų tipui, kurio reikalaujama šiame kvietime dalyvauti konkurse,
— aplinkosaugos vadybos sertifikatas: būtini įrodymai, be kita ko, apimantys EMAS ir ISO 14001 ar lygiaverčius sertifikatus, kuriuos išdavė ES teisę ar Europos arba atitinkamus tarptautinius standartus, susijusius su sertifikavimu remiantis aplinkos valdymo standartais, kurie rodo pajėgumus kaip patirtį su bendrove arba bendradarbiaujant su ekspertais, atitinkančios įstaigos,
— naujos registracijos prekybos registre įrodymas,
— deklaracija, kuria patvirtinama, kad, jeigu konkurso dalyviui būtų paskirta pagrindų sutartis, dėl tos priežasties, jog paslaugos bus teikiamos Ispanijos teritorijoje, jis įsipareigoja laikytis Ispanijos teisės nuostatų dėl sveikatos ir darbo saugos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, įvykdytų sutarčių bendra mažiausia apyvarta turi sudaryti 500 000 EUR. Turi būti pateikti dokumentiniai įrodymai (pvz., sąskaitų faktūrų kopijos).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
AO/009/15.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
7.12.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 14.12.2015 - 11:00

Vieta:

VRDT, Avenida de Europa, 4, 03008 Alikantė (Alikantė), Ispanija.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: kiekvienas konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau nei 2 atstovus. Dalyvių pavardės ir tapatybės dokumentų numeriai turi būti atsiųsti faksu (+34 965138500) arba el. paštu VRDT (procurement@oami.europa.eu) iki 10.12.2015.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai informuojama šalis, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie įstatymą tampa jai žinoma.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15.10.2015