Usługi - 376772-2015

Wyświetl widok skrócony

27/10/2015    S208

Hiszpania-Alicante: Krajowe i międzynarodowe ekspresowe usługi kurierskie

2015/S 208-376772

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Faks: +34 965138500

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Krajowe i międzynarodowe ekspresowe usługi kurierskie
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Alicante (Hiszpania).

Kod NUTS ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Celem przetargu jest zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług krajowych i międzynarodowych ekspresowych usług kurierskich.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64100000 Usługi pocztowe i kurierskie

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Złożenie oferty nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci zostaną wykluczeni z niniejszego przetargu, jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;
c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;
d) nie wykonali swoich zobowiązań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zobowiązań podatkowych, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę, lub kraju zamawiającego, lub kraju wykonywania zamówienia;
e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;
f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002;
g) podlegają konfliktowi interesów;
h) są winni składania fałszywych oświadczeń w związku z informacjami wymaganymi przez zamawiającego jako warunek udziału w zamówieniu lub uchylali się od przedstawienia tych informacji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: w celu wykazania zdolności ekonomicznej i finansowej wystarczającej do realizacji umowy ramowej oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:
— dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od powiązanego ryzyka zawodowego o minimalnej sumie ubezpieczenia 50 000 EUR,
— oświadczenia bankowe dotyczące wypłacalności przedsiębiorstwa,
— potwierdzone przez audyt zewnętrzny sprawozdania i informacje finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, lub inne równoważne dokumenty (np. w przypadkach, gdy prawo spółek kraju, w którym oferent ma siedzibę, nie wymaga publikacji bilansu),
— oświadczenie dotyczące łącznego obrotu osiągniętego w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych,
— jeżeli oferenci będą korzystać ze zdolności innych podmiotów w celu realizacji umowy, pisemne zobowiązane tych podmiotów, potwierdzające udostępnienie oferentom zasobów koniecznych do realizacji umowy ramowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymagany jest łączny obrót przedsiębiorstwa w wysokości co najmniej 800 000 EUR uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat, za które zamknięto księgi rachunkowe.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— prezentacja przedsiębiorstwa (historia, działalność itp.),
— wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kierownictwa przedsiębiorstwa,
— wykaz znaczących projektów zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, z podaniem ilości, terminów i lokalizacji. Do wykazu najważniejszych projektów należy załączyć zaświadczenia o należytym wykonaniu zawierające informację, czy zostały zrealizowane w profesjonalny sposób oraz doprowadzone do końca,
— certyfikat zarządzania jakością: certyfikaty wydane przez oficjalne instytucje lub służby o uznanych kompetencjach w zakresie kontroli jakości lub kontroli spełniania obowiązujących norm, zaświadczające przede wszystkim, że oferent posiada certyfikat zapewnienia jakości dotyczący rodzaju usług objętych tym ogłoszeniem o zamówieniu (ISO 9001 lub równoważny),
— certyfikat zarządzania środowiskowego: konieczne dowody obejmujące między innymi certyfikaty EMAS i ISO 14001 lub równoważne wydane przez organy zgodne z prawem wspólnotowym bądź odpowiednimi europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji opartej na normach zarządzania środowiskowego potwierdzające zdolność, jako doświadczenie w ramach przedsiębiorstwa lub we współpracy z ekspertami,
— aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru handlowego,
— oświadczenie potwierdzające, że w przypadku zawarcia umowy ramowej z oferentem i świadczenia usług na terytorium hiszpańskim oferent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa hiszpańskiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymagany jest łączny obrót w wysokości co najmniej 500 000 EUR uzyskany w związku z zamówieniami zrealizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat, za które zamknięto księgi rachunkowe. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające (na przykład kopie faktur).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AO/009/15.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.12.2015 - 11:00

Miejscowość:

UHRW, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), Hiszpania.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Oferent może oddelegować nie więcej niż 2 przedstawicieli. Do dnia 10.12.2015 należy zgłosić do Urzędu nazwiska i numery dokumentów tożsamości gości, faksem pod numer +34 965138500 lub pocztą elektroniczną na adres procurement@oami.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w terminie 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznała się z danym faktem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2015