Υπηρεσίες - 376785-2021

26/07/2021    S142

Ιταλία-Ίσπρα: Υπηρεσίες συμμετοχής και διαβούλευσης πολιτών

2021/S 142-376785

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.H — Knowledge Management (Ispra), JRC.H.1 — Knowledge for Policy: Concepts and Methods
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: I-21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-h-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9026
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες συμμετοχής και διαβούλευσης πολιτών

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79315000 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το JRC εξετάζει μια σύμβαση-πλαίσιο με στόχο την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη της σύλληψης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης δραστηριοτήτων συμμετοχής και διαβουλεύσης πολιτών, συμπεριλαμβανομένων διαβουλευτικών μορφών, υπό την καθοδήγηση και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει γεωγραφικές κλίμακες από τοπικές έως πολυκρατικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ο στόχος της παρούσας προκαταρκτικής ανακοίνωσης είναι η συλλογή πληροφοριών από την αγορά σχετικά με πιθανή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Το JRC ζητεί από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών, και ιδίως εκείνους με σημαντική σχετική εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική εμπειρία στον τομέα, να απαντήσουν στην ακόλουθη ανώνυμη έρευνα https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα αντιμετωπισθούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Οι απαντήσεις που υποβάλλονται με άλλα μέσα δεν θα ληφθούν υπόψη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79315000 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
22121000 Δημοσιεύσεις τεχνικών θεμάτων
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
79421000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ΙΤΑΛΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση-πλαίσιο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια είδη υπηρεσιών: τη δημιουργία διαφόρων μεθοδολογιών για την εκτέλεση προσλήψεων συμμετεχόντων σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, την πρόσληψη και την αλληλεπίδραση με ειδικευμένες ομάδες διαμεσολάβησης στα κράτη μέλη, τη διευκόλυνση ομάδων, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση διαπροσωπικών, επιγραμμικών ή/και υβριδικών συμμετοχικών μορφότυπων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υλικοτεχνικής υποστήριξης, την επιλογή, την προσαρμογή και την αξιολόγηση συμμετοχικών μεθοδολογιών και διαδικασιών, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθησή τους, την οπτικοακουστική και άλλη τεχνική υποστήριξη, την καταγραφή, τη μεταγραφή και την αναλυτική επεξεργασία διαβουλευτικών διαδικασιών, το σχεδιασμό και τη δημοσίευση σχετικού ηλεκτρονικού και/ή έντυπου υλικού, τη διενέργεια έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, την ανάλυση απολογισμού και την ανάλυση της κατάστασης, την παροχή υψηλής ποιότητας αναλυτικών και τεχνικών εκθέσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και γνώσεων από συμμετοχικές διαδικασίες.

Η εν λόγω έρευνα δεν δεσμεύει καθόλου το JRC ώστε να προβαίνει σε προμήθειες. Δεν πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών ή για αίτημα υποβολής προσφοράς. Η προμήθεια οποιωνδήποτε υπηρεσιών που περιγράφονται στην έρευνα ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί απαραίτητα. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μελλοντικών προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Το JRC δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση καθ' οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην παρούσα έρευνα, εκτός από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Το JRC δεν θα συζητήσει ούτε θα διαπραγματευτεί απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
05/11/2021

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Με την παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωση ανακοινώνεται η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να δημοσιεύσει μελλοντική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα στη φάση αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3) προκειμένου να ενημερωθούν για τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης και όλων των εγγράφων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής υποχρεώσεων.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/07/2021