Árubeszerzések - 376892-2016

27/10/2016    S208

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2016/S 208-376892

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egész Emil
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655757
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 16312294
Fax: +36 13502394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 3502394
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi ügylet keretében, a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

180 db új, háromtengelyes, csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség. Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza. Csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség, így a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50. § (2) bek.).

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 24 havi jótállás vállalását írja elő. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.

Ha Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján, valamint a Kbt. 131. § (9) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. alapján jár el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: (MK1) Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24 hónap garanciális időszak alatt / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: (MK2) Az autóbuszok garanciális időszakon belüli, karbantartásra, javításra alkalmas szerelő álláshelyek száma a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, (min. 1 db max. 50 db) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: (MK3) Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes oldalüveg felület %-ában / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: (MK4) Az utasok által dobogó nélkül elérhető (közvetlenül az alacsony padlón elhelyezett) ülőhelyek száma (min. 8 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: (MK5) A legkisebb utasfolyosó szélesség 450 mm-t meghaladó része / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: (KK1) 180 db autóbusz nettó vételára összesen / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: (KK2) A karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészek költsége és munkadíja ajánlatkérő által műszaki dokumentációban megadott mintatáblázat szerint / Súlyszám: 20
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Eljáró tanácsadó: dr. Miklós Katalin (faksz. lajtromszáma: 00442).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által -a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján-, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezet 19. § (2) bekezdésnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján;

P2) amennyiben ajánlattevő a mérlegét közzétette, úgy erről szóló nyilatkozattal és az elektronikus elérési útvonal nyilatkozatban történő megadásával.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha

Pl) bármelyik, a cégkivonatában szereplő bankszámláján a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az utolsó lezárt üzleti évről közzétett mérlegében szereplő saját tőke értéke nem éri el az 500 000 000 HUF-ot (azaz ötszáz millió forintot).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők közül a P1 és P2 pont vonatkozásában elegendő egy ajánlattevőnek megfelelnie (Kbt. 65. § (6) bek.)

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért, ezért ajánlattevő ajánlatában e szervezet címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét is köteles megadni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (l) bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 35 darab új vagy használt autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy jármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 000 000 000 HUF-ot (azaz kétmilliárd forintot) (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),

— a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az Ml) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) A megajánlott autóbusz jogszabályban előírt emissziós paraméterei legalább az EURO 6 szintet teljesítik, továbbá az autóbusz SORT 1 ciklus szerint mért fogyasztása nem haladja meg a 64 l/100 km értéket. A megajánlott jármű megfelelőségét alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

Az alkalmasság igazolása a megajánlott autóbusz érvényes típusbizonyítványának benyújtásával és akkreditált műhely által kibocsájtott SORT 1 mérési módszerrel elvégzett üzemanyag fogyasztási jegyzőkönyv becsatolásával történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 35 darab új autóbusz értékesítésére vonatkozó szállítási, vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 000 000 000 (kétmilliárd) HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont);

M2) az általa megajánlott autóbusz motorjának jogszabályban előírt emissziós paraméterei nem teljesítik legalább az EURO 6 szintet, valamint amennyiben a megajánlott autóbusz SORT 1 mérési módszerrel mért üzemanyag fogyasztása meghaladja a 64 liter/100 km-t.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A teljesítési határidő (az utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja) a szerződéskötés napjától számítva maximum 210 nap.

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbuszonként 150 000 HUF/nap, kötbérmaximum: 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 20 %-a.

Üzemképességi szint kötbér:az Ajánlattevő által ajánlatában vállalt üzemképességi szint alatti üzemképességi mutató esetén %-onként és naponta 30 000 HUF.

Jótállás: kötelezően 24 hónap.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet_.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglaltak szerint.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint az (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték megfizetése Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése, valamint az ART 36/a. § szerint történik.

A kifizetés pénzneme a magyar forint.

Ajánlatkérő (vevő) biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak irányadók.

Egyebekben a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009. (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/12/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/12/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jkv-et a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információ a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)–(4), (6) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (25 000 000 HUF azaz huszonötmillió forint) adásához köti. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a beszerzes@volanbusz.hu címekre kell megküldeni.

3. Az ajánlatokat munkanapokon (H–CS) 9:00–16:00 óráig, P (munkanap) SZ 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

4. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban,

— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi költség típusú adatot HUF-ban kell megadni.

7. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1–100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a KK1 (ár), valamint az KK2 értékelési szempont esetében fordított arányosítás, míg az MK3 értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. Az MK1, MK2, MK4, MK5 szempont esetében sávos.

8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

11. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

12. E felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei,továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

13. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

14. Ajánlatkérő a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket a Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban határozta meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2016