Lieferungen - 377334-2021

Submission deadline has been amended by:  430975-2021
26/07/2021    S142

Polska-Warszawa: Wozy strażackie

2021/S 142-377334

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy
Adres pocztowy: ul. Polna 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wincenciak
E-mail: mt@warszawa-straz.pl
Tel.: +48 225967382
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych

Numer referencyjny: MT.2370.02.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych w następujących częściach:

— cześć A – 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem;

— cześć B – 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć A – 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć A – 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 a, do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji dotyczy zakupu dodatkowo 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Zamówienie gwarantowane:

• zakup 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem do 30.11.2021.

Zamówienie opcjonalne:

• zakup 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wraz z wyposażeniem do 30.11.2021.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do 30.9.2021.

Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:

a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,

b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – waga kryterium 60 %;

2) parametry techniczne – waga kryterium 20 %;

3) okres gwarancji – waga kryterium 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć B – 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć B – 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, z prawem opcji zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 b, do niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji dotyczy zakupu dodatkowo 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Zamówienie gwarantowane:

• zakup 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, do 30.11.2021.

Zamówienie opcjonalne:

• zakup 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, do 30.11.2021.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do 30.9.2021.

Skorzystanie z prawa opcji uzależnione jest od wystąpienia następujących zdarzeń:

a) uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym,

b) pozyskania dodatkowych środków finansowych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy będzie się kierował nastepującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – waga kryterium 60 %,

2) parametry techniczne – waga kryterium 20 %,

3) okres gwarancji – waga kryterium 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454–455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warszawa_straz, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 10.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021