Услуги - 377371-2019

09/08/2019    S153

България-Сливен: Професионални компютърни услуги

2019/S 153-377371

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск.Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 44622742
Факс: +359 44662528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост, и ловностопанска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника

II.1.2)Основен CPV код
72590000 Професионални компютърни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника за срок от 24 месеца.

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 3 от ЗОП и доставка по смисъла на и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Абонаментното и сервизно обслужване обхваща както наличната към откриване на процедурата офис техника, упомената в документацията за възлагане на обществената поръчка, така и придобитата такава след този момент и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника, необходими за дейността на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 24 месеца. Предметът на поръчката е единен и неделим и не включва обособени позиции.

Вид и брой на консумативите, материалите и резервните части: прогнозни количества, посочени в техническите спец.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 900.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72590000 Професионални компютърни услуги
30232000 Периферни устройства
30125100 Касети с тонер
30125110 Тонер за лазерни принтери/факс машини
30125120 Тонер за фотокопирни машини
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
30237000 Части, аксесоари и принадлежности за компютри
30237100 Модули и части за компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:

Сервизната база на изпълнителя или франко административната сграда на ТП „ДГС Сливен“, находяща се на адрес гр. Сливен, ул. „Орешак“ 15А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите и доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка според нуждите на възложителя в момента на заявката, периодично до достигане на определения максимален финансов ресурс на поръчката. Обявената налична към откриване на процедурата офис техника, както и количествата резервни части, материали и консумативи са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя, но не го обвързва с пълно усвояване на финансовия ресурс на поръчката. В процедурата е предвидена опция за допълнителни услуги и доставки в размер на 30 % от общата стойност на поръчката при необходимост в рамките на срока на договора. Първоначално заявените и допълнително заявените услуги, както и доставката на резервни части, материали, консумативи за офис техника не могат да надвишават прогнозната стойност на поръчката от 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) BGN без вкл. ДДС, 9 900 (девет хиляди и деветстотин) BGN без ДДС от които е определената опция за допълнителни услуги и доставки, представляваща 30 % (тридесет на сто) от общата стойност на поръчката.

Заявката ще се извършва на посочен от изпълнителя телефон или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпълнителят приема всички заявки, които възложителят е направил устно или писмено — по електронен път или на хартиен носител, по поща или факс. Заявката трябва да съдържа всички данни за техническата неизправност и възникването ѝ, с които разполага възложителят, а също така име и телефон за връзка със служителя, заявил техническата неизправност от страна на възложителя. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

Услугата и доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа и се предава на определено от възложителя лице след предварително уговорен за това час. Приемането и предаването на услугата и/или доставката по конкретната заявка се извършва по вид и количество офис техника и единични цени с приемно-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора или от упълномощени от тях лица. За дата на извършване се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол от възложителя.

Изпълнителят спазва време за реакция при отстраняване на възникнал дефект или неизправност на устройство след заявка от възложителя съгласно техническото си предложение. Максимално допустимия срок, който могат да предлагат участниците, е 5 (пет) дни след получаване на заявката от възложителя. Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката чрез свои технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения. Участникът следва да приеме изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, определени в техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Срок на изпълнение на поръчката — 24 месеца, считано от подписване на договора, или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на вяко едно от посочените 2 основания. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до +30 % не са изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, при условията за включване на опцията, посочени в документацията, проекта на договор и обявлението за поръчката.

Наличната към откриване на процедурата офис техника е следната:

— настолни компютри — 22 бр.,

— преносими ком. — 1 бр.,

— монитори — 23 бр.,

— принтери — 15 бр.,

— копирни машини и многофункционални устройства — 1 бр.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) % от стойността на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) BGN без вкл. ДДС за срока на изпълнение, франко място на поръчката, от които 33 000 (тридесет и три хиляди) BGN без ДДС е общата стойност на услугата и доставката, като участниците не могат да предлагат цена за услугата за абонаментно и сервизно обслужване за срока на изпълнение, надвишаваща 20 000 (двадесет хиляди) BGN без ДДС, и цена за доставката на резервни части, материали и консумативи, надвишаваща 13 000 (тринадесет хиляди) BGN без ДДС. Възложителят определя опция в размер на 9 900 (девет хиляди и деветстотин) BGN без ДДС за допълнителни услуги и доставки, представляваща 30 % (тридесет на сто) от общата стойност на поръчката. Определената от възложителя прогнозна стойност за изпълнение на поръчката се явява и максимална такава, определена на база на действителната обща стойност на подобни услуги и доставки за ЦУ на ЮИДП, образувана като сбор от прогнозната стойност за абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника, умножен по единичната им цена, включително с предвидените опции. По реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП договорът може да бъде изменян с допълнително споразумение, с което да се осигури напрекъсваемост на услугата и доставките за целия период на договора или да се увеличи срокът му на действие при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност с вкл. опции за увеличение до 30 % не са изчерпани. В случай че по време на изпълнение на договора се изчерпи максималната стойност по договора, възложителят на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП ще увеличи стойността по договора със сума в размер на предвидената опция от 9 900 BGN, представляваща 30 % от максималната стойност по договора. За „опцията за допълните количества“ са приложими всички условия от сключения договор. Ако до изтичане на срока по ал. 1 възложителят не възложи „опция за допълнителни количества“, се счита, че същият няма да се възползва от правото за нейносто ползване

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е 42 900 (четиридесет и две хиляди и деветстотин) BGN без вкл. ДДС, 9 900 (девет хиляди и деветстотин) BGN без ДДС от които е определената опция за допълнителни услуги и доставки, представляваща 30 % (тридесет на сто) от от общата стойност на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Опит в изпълнението на услугата и доставката, предмет на обществената поръчка.

2. Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката със съответната професионална компетентност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата.

Под дейности с предмет и обем „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, се има предвид извършването на услуга за абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването/възлагането им са приключили в посочения по-горе период.

Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: минимум 2 лица с професионална квалификация в областта на абонаментното и сервизно обслужване на компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. офис техника.

Обстоятелството по т. 3.1 се удостоверява в част IV, раздел В от ЕЕДОП с посочване на информация за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Обстоятелството по т. 3.2 се удостоверява в част IV, раздел В от ЕЕДОП с посочване на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и професионалната квалификация на лицата.

Доказване:

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискванията по т. 3.1 и 3.2. се доказват от участниците в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП с представянето на:

— списък на изпълнени услуги и доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга и доставка,

— списък на персонала, който ще участва пряко в изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната квалификация на лицата.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Показател ТО1 „Срок за реакция при отстраняване на възникнал дефект или неизправност на устройство след заявка от възложителя“ — максимален брой точки 20 т.

Показател ТО2 „Срок за доставка на резервни части, материали и консумативи за устройство след заявка от възложителя“ — максимален брой точки 20 т.

Показател ТО3 „Управление на критични точки“ (УКТ).

Максимален брой точки по този показател — 20 точки.

Скалата за оценка е тристепенна — 5, 10 и 20 точки.

Оценката по показателя „Управление на критични точки“ се формира на базата на изготвените от всеки участник оценка и предложени мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В ОП може да участва лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, както и на мин. изисквания за допустимост, определение с критериите за подбор. В случай че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, участниците в него скл. и представят дог./споразумение, съдърж. ин.: правата и задълж. им, разпр. на отг.; дейностите, които ще изпълнява всеки, опр. на партньор, който ще представлява обединението. Участникът може да позовава на капацитете на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критерийте, свързани с иконом. и фин. сътояние, тех, способности и проф. ком. Те трябва да отговарят на съотв. критерии за подбор, за док. на които участникът се позовава на техн. капацитет и за тях да не са налице осн. за отстраняване от ОП. Участникът посочва в ЕЕДОП 3-те лица, подизпълнители и дела от ОП, който ще им възложат. Изискванията продължават в раздел VI.3) от настоящото.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/09/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/09/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Сливен“, намираща се в гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират с представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи. Присъстващите се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, а именно:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Това правило не се прилага, когато:

— се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси,

— размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП). В този случай участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния му оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се съдържа тази информация.

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип);

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен („конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка).

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1. се попълва в ЕЕДОП, както следва:

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1 се попълва:

В част III, раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

1. Участие в престъпна организация — по чл. 321 и 321а от НК.

2. Корупция — по чл. 301—307 от НК.

3. Измама — по чл. 209—213 от НК.

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности — по чл. 108а, ал. 1 от НК.

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм — по чл. 253, 253а

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/08/2019