Services - 377419-2019

09/08/2019    S153

België-Brussel: Straatveegdiensten

2019/S 153-377419

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel – Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Centraal secretariaat, bureau D12
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345448
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F010538%2FDDR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van een compacte veegmachine, overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma’s

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/010538/DDR-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90612000 Straatveegdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de levering van een compacte veegmachine, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma’s op het grondgebied van de Stad Brussel met deze machine.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 966 942.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het grondgebied van de Stad Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de levering van een compacte veegmachine, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma’s op het grondgebied van de Stad Brussel met deze machine.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De milieuprestaties van de voorgestelde veegmachine / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van het voorgestelde materiaal / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: De aard, omvang en duur van de voorgestelde waarborgen / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 966 942.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van 2 diensten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

De opgetelde jaarlijkse waarde van de 2 diensten bedraagt minstens 160 000 EUR exclusief btw en dit voor minstens 1 van de afgelopen 3 jaar. Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— telefoon van de Raad van State (griffie): +32 22349611,

— internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be,

— telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: +32 25086111,

— internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State/Rechtbank van de eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33/Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040/1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2019