Roboty budowlane - 377458-2018

29/08/2018    S165    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łuków: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 165-377458

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kitliński
Tel.: +48 257982317
E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl
Faks: +48 257982204
Kod NUTS: PL81

Adresy internetowe:

Główny adres: http://puik.lukow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://puik.lukow.pl/index.php?id=04171230
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizację oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie Kontrakt nr 1 - Zadanie nr 1

Numer referencyjny: Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC, w celu modernizacji mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków, o zdolności technologicznej nominalnej 9 692 m3/dobę, z usuwaniem biogenów, w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadów w sposób inny niż składowanie – odzysk i wykorzystanie biogazu.

Przewiduje się przebudowę i rozbudowę części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych w oparciu o proces fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. Proces fermentacji metanowej (mezofilowej) prowadzony będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu.

Elementy Robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45230000
45311000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków, ul. Prusa 14, 21-400 Łuków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC, w celu modernizacji mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków, o zdolności technologicznej nominalnej 9 692 m3/dobę, z usuwaniem biogenów, w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadów w sposób inny niż składowanie – odzysk i wykorzystanie biogazu.

Przewiduje się przebudowę i rozbudowę części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych w oparciu o proces fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. Proces fermentacji metanowej (mezofilowej) prowadzony będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu.

Elementy Robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy.

Szczegółowy opis znajduje się w części III SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2

Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Oczyszczalni w Łukowie. W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano- montażowych z wyburzeniem zbędnych obiektów i usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny Oczyszczalni) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i projektowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Stopień rozkładu suchej masy organicznej (SRSO) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0098/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin związania ofertą podany w ogłoszeniu Zamawiający rozumie jako 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp (z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt.13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d), w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt. 8 ustawy Pzp.

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp., lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą w formie pisemnej oświadczenia własne w postaci elektronicznej wypełnionego standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwany JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ), przy czym oświadczenie własne wykonawcy zastępuje, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania polega na zasobach innego podmiotu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 7.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości: 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych poniżej dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym Zamówieniem, za okres nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego;

c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:

1) co najmniej 1 zamówienie, polegające na budowie / modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 7 000 m3/d, wykonywanej na terenie czynnego obiektu, w ramach której realizowane były obiekty gospodarki biogazowej z odzyskiem biogazu poprzez jego energetyczne wykorzystanie oraz procesami fermentacji osadów, o wartości inwestycji co najmniej 20 000 000 PLN,

2) oraz co najmniej 1 zamówienie, polegające na opracowaniu pełnobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy / modernizacji obiektów na terenie czynnej oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości co najmniej 7 000 m3/d oraz procesami fermentacji osadów, z wykonaniem ciągu biologicznego, z wykorzystaniem energetycznym i cieplnych biogazu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych poniżej dokumentów:

1. Wykazu robót budowlanych (na formularzu Załącznika nr 6) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i opisu zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (na formularzu Załącznika nr 7), w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wykonawstwo, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, jaką można wprowadzić do ogłoszenia, pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie: http://puik.lukow.pl/index.php?id=04171230

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę dla zadania nr 1 wadium w wysokości 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych).

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, w banku PKO Bank Polski SA

Nr rachunku: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615 z dopiskiem: „Wadium – do postępowania nr Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018, Zadanie nr 1”.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Patrz SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Patrz wzór umowy w SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 13:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, Polska, pok. nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowy wykaz dokumentów w SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków jest Pan Szymon Mateńko, mail: szymon.matenko@puik.lukow.pl, tel. +48 257983274;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie Kontrakt Nr 1 - Zadanie nr 1, postępowanie nr Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2018, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp

Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

1. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2018