Palvelut - 377517-2019

09/08/2019    S153    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Rovaniemi: Jätteisiin liittyvät palvelut

2019/S 153-377517

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Napapiirin Residuum Oy
1744004-5
Betonitie 3
Rovaniemi
96320
Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Torvinen
Puhelin: +358 207120235
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@residuum.fi
NUTS-koodi: FI1D7

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.residuum.fi

Hankkijaprofiilin osoite: www.residuum.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-016005/attachments
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntien omistama jätehuollon palveluyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: jätehuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jätteen käsittely ja lajitteluprosessi Kierrätyspuisto Residuum jäte-asemalla

Viitenumero: Nro:tta
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lajitteluhallissa vastaanotetaan lajittelematonta kaatopaikka-, seka-, rakennusjätettä ja muuta jätettä, josta palveluntuottaja käsittelee ja lajittelee jakeita jätteenpolttolaitokselle jätteenpolttoon, kierrätykseen ja hyötykäyttöön (sis. vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet) sekä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 308 500.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kierrätyspuisto Residuum

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lajitteluhallissa vastaanotetaan lajittelematonta kaatopaikka-, seka-, rakennusjätettä ja muuta jätettä, josta palveluntuottaja käsittelee ja lajittelee jakeita jätteenpolttolaitokselle jätteenpolttoon, kierrätykseen ja hyötykäyttöön (sis. vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet) sekä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/11/2019
päättymispäivä: 31/10/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi alkaa 1.11.2019 ja päättyy 31.10.2020 (12 kk).

Hankintaan sisältyy optio ajalle 1.11.2020–31.10.2022 (12 tai 24 kk). Option käyttöönotosta sovitaan erikseen kirjallisesti, viimeistään 30.5.2020 mennessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi tarjota optiona yksikköhinnoilla Kierrätyspuisto Residuumille kertyvien kierrätyspuiden, risu- ja oksamateriaalien ja betonin murskaamista sekä eräitä konetöitä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täydennettävä liitteenä oleva ESPD-lomake ja pyydettäessä toimitettava sijoittumismaansa mukaan:

— todistus siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin,

— kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätöstiedot toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle,

— selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä,

— todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,

— selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

— selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

— liikennelupa,

— ote jäterekisteristä,

— tarvittaessa toiminnan edellyttävät luvat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Kesällä 2020 tai 2021, riippuen option käyttöönotosta.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan

saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka

kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään 6 kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Napapiirin Residuum Oy
Betonitie 3
Rovaniemi
96320
Suomi
Puhelin: +358 207120230
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@residuum.fi

Internetosoite: www.residuum.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/08/2019