Diensten - 377528-2019

09/08/2019    S153

Polen-Zielona Góra: Landmeetkundige diensten

2019/S 153-377528

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Nationaal identificatienummer: 017511575-00090
Postadres: ul. Boh. Westerplatte 31
Plaats: Zielona Góra
NUTS-code: PL43 Lubuskie
Postcode: 65-950
Land: Polen
Contactpersoon: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 683271068
Fax: +48 683253468
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autos...

Referentienummer: O.ZG.D-3.2413.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71355000 Landmeetkundige diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 – obejmująca teren działania Rejonu w Gorzowie Wlkp.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000 Landmeetkundige diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431 Gorzowski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 - obejmująca teren działania Rejonu w Nowej Soli

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000 Landmeetkundige diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3 - obejmująca teren działania Rejonu w Słubicach

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000 Landmeetkundige diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL431 Gorzowski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4 - obejmująca teren działania Rejonu w Żarach

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71355000 Landmeetkundige diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2019