Leveringen - 37772-2019

25/01/2019    S18

România-Bucureşti: Vagoane de tramvai

2019/S 018-037772

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Remus Uretean
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111445

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.mdrap.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iași
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Țară: România
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.primaria-iasi.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători

Număr de referinţă: 26369185/39/2018/BS
II.1.2)Cod CPV principal
34622100 Vagoane de tramvai
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: Cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare respectiv, alocarea/obținerea fondurilor necesare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 184 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Depou Gară — Iași, Str. Silvestru nr. 5, Depou Dacia — Iași, Str. Tabacului nr. 32.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționarea de 16 tramvaie cu lungimea de cca. 30 m destinate transportului public urban de călători.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție extinsă va asigura beneficiarul de o cheltuială cât mai eficientă a fondurilor publice, prin minimizarea costurilor legate de întreținerea/reparar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Tramvaiele vor avea o capacitate de transport de minim 55 persoane pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor. Numărul minim de locuri sup [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de 165 călători transportați în picioare. Numărul minim de locuri suplimentare pentru călătorii transportați în pi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare

Achizitia se realizeaza in conformitate cu protocolul de asociere dintre Municipiul Iasi şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice şi HCL 291/27.7.2018 a Consiliului Local Iasi.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63, din Legea nr. 98/2016:

1) Stanescu Paul — viceprim-ministru, ministru;

2) Caraman Sirma — secretar de stat;

3) Virgil-Alin Chirila — Secretar de Stat;

4) Adrian Ionut Gadea — Secretar de Stat;

5) Ciprian Lucian Rosca — Secretar de Stat;

6) Tudose Nicolae — Secretar de stat;

7) Adriana-Mihaela Udroiu — Subsecretar de Stat;

8) Angel Gheorghiu — Subsecretar de Stat;

9) Stoica Marcel Alexandru — Subsecretar de Stat;

10) Sologon Ioan Cristian — Subsecretar de Stat;

11) Dan Alexandru Groza — Secretar General;

12) Coporan Iuliana Camelia — Secretar General Adjunct;

13) Mihaela Dinca — Secretar General Adjunct;

14) Rusnac Melania — director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ;

15) Mihaela Voinea — Director General, Directia Achizitii Publice;

16) Ralea Adela — Sef serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia Generala Achizitii;

17) Remus Uretean — Sef serviciu, Serviciul achizitii, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii;

18) Ţenea Diana Doina — Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

19) Soare Alexandru George — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

20) Băileșteanu Liviu — Director, Direcția Politici și Strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

21) Milutinovici Emilia Elena — Sef serviciu, Serviciul politici si strategii de dezvoltare durabila, Directia Politici si Strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

22) Necsuliu Radu — Sef Serviciu, Serviciul analize teritoriale si baze de date, Directia politici si strategii, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

23) Ginavar Anca Ileana — Director, Directia tehnica, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

24) Iliescu Carmen- Florina — Sef Serviciu, Serviciul reglementari in constructii, Directia tehnica, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

25) Igescu Carmen Emilia — Director, Directia lucrari publice, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura;

26) Stanescu Magda — Sef se [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

— Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au livrat produse similare (exemplu: Furnizare vagoane feroviare destinate transportului de calatori) in ultimii 3 ani calculati retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor la nivelul a cel putin un contract. Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Ofertanții trebuie să furnizeze informații privind subcontractarea. Autoritatea contractanta va solicita documente-suport actualizate/la zi doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE: Autoritatea contractanta va solicita documente suport (certificate/documente) actualizate la zi doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriul de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: Dacă este aplicabil,ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși. Odată cu DUAE vor prezenta și acordul/ acordurile de subcontractare.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/03/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/03/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr.395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Nedepunerea odata cu oferta si cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE.

In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant. Ofertantii vor oferta valoarea estimata, departajarea urmand a se face in conformitate cu HG nr. 395/2016.

MDRAP organizeaza si deruleaza procedura de atribuire in numele U.A.T.-ului beneficiar Iasi in baza Protocolului de asociere si a acordului de parteneriat semnate.

Semnarea contractului se va face intre ofertantul declarat ca fiind castigator şi U.A.T.

Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare respectiv, alocarea/obținerea fondurilor necesare, dar nu mai multe de 12 luni.

Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pot efectua plati in avans de pana la 30 % din valoarea contractului, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, modificată și completată si ale HG nr. 264/2003, în vigoare la data semnării contractelor.

În situația acordării avansului, unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru pentru recuperarea avansului acordat cât și pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către operatorii economici cu care au încheiat contractele, care au această obligație și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, operatorii nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. La efectuarea plăților pentru bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire, clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Juridică Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Adresă: Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111485

Adresă internet: www.mdrap.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/01/2019