Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 377743-2021

26/07/2021    S142

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2021/S 142-377743

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавен фонд „Земеделие“
Национален регистрационен номер: 121100421
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Маркова
Електронна поща: op_dfz@dfz.bg
Телефон: +359 28187284
Факс: +359 29523567
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dfz.bg
Адрес на профила на купувача: https://dfz.bg/bg/client-profile/mini-procedures-cop?YlvmS1RacnHMNbm1%2fYOJE57QDpmggFE5kcTb2XleDKRT5tS%2bbYq8%2bSZe%2fx4C8q%2fjUZnRzaGelI82Lk7UGBCgkS3EQyi01FKzfksXYlsR2B4%3d
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: държавна институция, създадена със закон
I.5)Основна дейност
Друга дейност: земеделие

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва oоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“, въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Артикулите, предмет на доставка се доставят до сградата на ДФ „Земеделие“, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136 и/или някоя от 28-те областни дирекции.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва oоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“, въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Ако до 2.06.2022 г. няма подписан нов договор след пров. ВКИ по чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на ново рамк. споразум. на ЦОП-МФ, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възл. не е могъл да предвиди, и макс. доп. с-ст не е достигната, възл. предвижда възможност на осн. чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП да удължи срока на договора до подписване на нов или до достигане на макс. доп. с-ст.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 09-2600/79
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП: 00210-2019-0025. Договорът е сключен след проведена процедура - вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № 6/2.06.2020г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/07/2021