Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 377743-2021

26/07/2021    S142

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2021/S 142-377743

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавен фонд „Земеделие“
Национален регистрационен номер: 121100421
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Маркова
Електронна поща: op_dfz@dfz.bg
Телефон: +359 28187284
Факс: +359 29523567
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dfz.bg
Адрес на профила на купувача: https://dfz.bg/bg/client-profile/mini-procedures-cop?YlvmS1RacnHMNbm1%2fYOJE57QDpmggFE5kcTb2XleDKRT5tS%2bbYq8%2bSZe%2fx4C8q%2fjUZnRzaGelI82Lk7UGBCgkS3EQyi01FKzfksXYlsR2B4%3d
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: държавна институция, създадена със закон
I.5)Основна дейност
Друга дейност: земеделие

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва oоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“, въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Артикулите, предмет на доставка се доставят до сградата на ДФ „Земеделие“, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136 и/или някоя от 28-те областни дирекции.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва oоставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“, въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Ако до 2.06.2022 г. няма подписан нов договор след пров. ВКИ по чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на ново рамк. споразум. на ЦОП-МФ, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възл. не е могъл да предвиди, и макс. доп. с-ст не е достигната, възл. предвижда възможност на осн. чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП да удължи срока на договора до подписване на нов или до достигане на макс. доп. с-ст.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 09-2600/79
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП: 00210-2019-0025. Договорът е сключен след проведена процедура - вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № 6/2.06.2020г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/07/2021