Diensten - 377790-2018

30/08/2018    S166    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Forum voor belanghebbenden inzake internationale oceaangovernance

2018/S 166-377790

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Avenue du Bourget 1
Brussels
1140
België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Forum voor belanghebbenden inzake internationale oceaangovernance

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure, die is gestart met het oog op het sluiten van een dienstenovereenkomst om een dienstverlener te selecteren voor het opzetten en exploiteren van een „secretariaat“, dat een regelmatige dialoog tussen de belangengroepen tot stand zal brengen op het gebied van het internationale oceaangovernance. Het doel van deze diensten is het samenbrengen van vertegenwoordigers, specialisten en experts van relevante groepen acteurs en belanghebbenden. Daarnaast zal het de opvolging van de IOG-agenda ondersteunen en het tot stand brengen van een regelmatige dialoog met betrekking tot de inspanningen van de EU om het internationale oceaangovernance te verbeteren.

De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1) van de aanbestedingsstukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79421200
79421100
71248000
71242000
79952000
55520000
79419000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure, die is gestart met het oog op het sluiten van een dienstenovereenkomst om een dienstverlener te selecteren voor het opzetten en exploiteren van een „secretariaat“, dat een regelmatige dialoog tussen de belangengroepen tot stand zal brengen op het gebied van het internationale oceaangovernance. Het doel van deze diensten is het samenbrengen van vertegenwoordigers, specialisten en experts van relevante groepen acteurs en belanghebbenden. Daarnaast zal het de opvolging van de IOG-agenda ondersteunen en het tot stand brengen van een regelmatige dialoog met betrekking tot de inspanningen van de EU om het internationale oceaangovernance te verbeteren.

De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1) van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 44
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3)

De initiële looptijd van de opdracht bedraagt 22 maanden (marktvolume van maximaal 750 000 EUR) met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens 22 maanden (marktvolume van maximaal 750 000 EUR).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

het EFMZV-werkprogramma voor 2018. Artikel 1.3.1.4. Forum voor belanghebbenden – internationale oceaangovernance.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in I.3)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussel, BELGIË

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefoon: +35 243031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +35 243032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/08/2018