Works - 377887-2018

30/08/2018    S166    Works - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Motorway construction works

2018/S 166-377887

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agentsiya „Patna infrastruktura“
National registration number: 000695089
Postal address: bul. „Makedoniya“ No. 3
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Biserka Borisova, inzh. Bilyana Vlaeva, inzh. Ralitsa Popova
E-mail: b.s.borisova@api.bg
Telephone: +359 29173396
Fax: +359 29173398

Internet address(es):

Main address: www.api.bg

Address of the buyer profile: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1093
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от ... (виж поле II.1.4)

II.1.2)Main CPV code
45233110 Motorway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки“. В този смисъл цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка. Съгл. идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м. Съгл. нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC „Жълта книга“ 1999 г.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 430 525 209.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233110 Motorway construction works
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG413 Благоевград
Main site or place of performance:

Област Благоевград.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“.

— Участък ляво платно от км 389+100 до км 399+500 — при км 389+100 трасето минава западно от находището за минерална вода. От км 389+600 трасето поема в югозападна посока, като при км 390+120 пресича транзитния газопровод за Гърция и до км 393+200 се развива западно от него при км 393+240 се предвижда тунел L = 200 м, като същевременно се преминава и под газопровода и трасето поема в югоизточна посока. При км 394+530, с виадукт L = 74,2 м, се преминава над р. Влахинска и след това с тунел L = 1 130 м се поема в югозападна посока по дерето, успоредно на пътя за с. Влахи. При км 398+110 се пресича пътя за Влахи и се минава северно от него, при км 399+000 отново го пресича и се достига до км 399+500. Участъкът завършва при км 399+500, където се влива в обхода на Кресна и габаритът преминава в автомагистрален Г29 с осигурени две посоки на движение,

— Участък обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е 79/) до км 401+691.90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“ — преди гр. Кресна се напуска съществуващия път на км 396+137, откъдето започва обходът на гр. Кресна. До км 396+380 трасето се развива по съществуващия път, след което го напуска и преминава в дясно, пресича р. Струма, преминава покрай резервата „Тисата“ и отново пресича р. Струма и преминава над път І-1 и жп линията „София – Кулата“. След това пресича р. Влахинска, като от км 397+500 до км 398+300 се развива по нейното поречие. Достига източно от гр. Кресна, след което с 2 (два) тунела с дължина 380 м и 250 м го обхожда. От км 400+000 трасето тръгва на югозапад и пресича пътя за с. Влахи, път І-1 и жп линията „София – Кулата“. От км 399+500 обходът на Кресна (дясно платно) се събира с лявото платно и се продължава с магистрален габарит Г 29 до км 401+691,90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, където завършва.

Съгласно идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1303 м. Съгласно нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение и на следните дейности: осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; изпълнение на мерки за информация и комуникация и всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: А – Оценка по техническите показатели за проектиране и строителство / Weighting: 60
Quality criterion - Name: Подпоказател А1 — Изпълнение на дейностите по проектиране” / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Подпоказател А2 — Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Подпоказател А2.1 – Предложени технически решения за изпълнение / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Подпоказател А2.2 – Предложени технологии за изпълнение на строителството / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Подпоказател А3 — Концепция за опазване на околната среда / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 430 525 209.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1556
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Изпълнението на обществената поръчка е предвидено да се съфинансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ и държавния бюджет на Република България.

II.2.14)Additional information

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта", на база критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена". Комплексна оценка (КО):КО=А+Б, където А — Оценка по техн. показатели за проектиране и строителство: А=А1+А2+А3 (виж поле II.2.5) и Б — Оценка по финансови показатели (ОФП) за проектиране и строителство: Б=Б1+Б2, където: Б1-ОФП за проектиране — 10 т. и Б2-ОФП за строителство — 30 т.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

При сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория, в случай че документът не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗКС, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

1. удостоверения от банки или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и

3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 300 000 000,00 (триста милиона) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 100 000 000.00 (сто милиона) лв. без ДДС, в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.

Уточнениее по отношение на т. 1: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

1.1. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически и/или идеен проект/и за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съоръжения, и на пътен, железопътен (жп) или метро тунел в страната, и/или на пътища и на мостови съоръжения, и на пътен, жп или метро тунел с екв. характеристики извън страната!

1.2. За „изготвен технически или идеен проект“ се счита проектът, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответния линк в публичния регистър!

1.3. Не се приема изпълнение на прединвестиционни проучвания!

1.4. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Уточнение по отношение на т. 2: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

2.1. За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съоръжения, и ново строителство на пътен, жп или метро тунел в страната, и/или на пътища и на мостови съоръжения, и на пътен, жп или метро тунел с еквивалентни характеристики извън страната!

2.2. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан констативен акт обр. 15/протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!

2.3. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2.4. Изискуемият от възложителя опит в проектиране и строителство с харакактеристики и параметри, разписани в т. 1 и т. 2, могат да бъдат покрити от участниците с изпълнени, през посл. 5 години, считано от датата на подаване на офертата, на инженеринг (проектиране и строителство), като е в сила условието на т. 2.3.

3. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат).

Уточнение по отношение на т. 3: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

3.1. Минималното изискване може да бъде доказано с 1 сертификат с обхват, включващ проектиране и строителство на пътища (като цяло) или с 2 сертификата — 1 с обхват проектиране на пътища и 2-ри с обхват строителство на пътища (поотделно)!

3.2. При доказване на мин. изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката.

Уточнение по отношение на т. 4, букви А, Б и В: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

4.1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт в офертата на 1 участник!

4.2. За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан констативмен акт обр. 15/Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!

4.3. За изготвен технически или идеен проект се счита проектът, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответния линк в публичния регистър!

Продължава в поле VI.3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на път с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по — малък от Г10,50 м и

б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ не по — малко от 4000 кв.м и с единичен отвор не по — малък от 20 м и

в) проектиране на пътен, жп или метро тунел.

2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

а) строителство на път с конструкция на настилката, оразмерена за натоварване не по — малко от 11,5 т/ос, с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по — малък от Г10,50 м и

б) строителство на мостови съоръжения с обща дължина не по — малка от 350 м, с обща площ не по — малко от 4000 кв. м и с единичен отвор не по — малък от 20 м и

в) ново строителство на пътен/ни, жп или метро тунел/и с обща дължина не по — малка от 350 м.

3. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи, установени в др. държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на пътища.

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най — малко:

А. Ръководител на проекта — 1 бр.:

Проф. област (квал — я): стр. инженер.

Спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната и в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство на пътен,ж.п. или метро тунел.

Б.Ръководен състав при изп — е на Проектантските работи (ПР):

Б.1.Проектант по част „Пътна“–1бр.:

Проф. област (квал — я): стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.2.Проектант по част „Конструктивна”–1бр.:

Проф. област (квал — я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.3.Проектант по част „Геология“–1бр.:

Проф. област (квал — я):висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология“,или „Геология“,или „Геология и геоинформатика“,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.4.Проектант по част „Геодезия”–1бр.:

Проф. област (квал — я):висше образование по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната, ... Продължава в поле VI.3.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Отстр. се от участие уч-к,за когото са налице осн. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;по чл.69 от ЗПКОНПИ;за който не може да бъде изв. идент-я и проверката й ч/з регл. способи в ЗМИП;за който,с/д покана от Възл. и в опр. в нея срок,откаже да удължи срока на валидн. на оферт. си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидн.;чието Ценово предл. надвиш. прогн. ст-ст на общ. поръчка,и/или на част/и от нея,и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън плика „Предл. ценови парам.“ за поръчката елем.,свърз. с предл. цена (или части от нея);в сл., предвидени в методиката за оценка на офертите и др. съгл. док-ята.Към наст. мом. не е осиг. финанс.,с огл. на което се прил. чл. 114 от ЗОП.Изп-лят предост. ГОИД в размер на 5 % от Цената за изпълн. на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 10 % от Цената за изпълн. на дог-ра в лв. с ДДС,без Доп. разходи. Гар-ите са в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2018
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2018
Local time: 14:00
Place:

Гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

Information about authorised persons and opening procedure:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължава от поле III.1.3)Списък и кратко описание на критериите за подбор:

При подаване на оферта,информацията относно изискванията се посочва от уч-ка в ЕЕДОП,в съотв-е с указанията за попълването му,прил. към док-ята.

Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-лят може да изисква от уч-ците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи,както и при сключване на договор за изп-е на поръчката,съотв-ето с изискв-ята се доказва с представянето на:

*по т.1-Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с док-во за извърш. услуга.

*по т.2-Списък на стр-вото/инжен-г,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изп-е,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изп-ето,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изискв-я.

*по т.3-Валидни сертификати,изд. от акредитирани лица,за контрол на качеството,удост-ващи съотв-ето на стоките със съотв. стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден серт-т п/з целия срок на изп-е на дог-ра,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.

*по т.4-Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,в който е посочена проф. компетентност на лицата.

Продължава от поле III.1.3)Изисквано миним. ниво/а:

...и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.5.Проектант по част "Тунели"-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:да е бил проектант на мин. 1 изготвен инв. проект за ново стр-во на пътен,ж.п. или метро тунел.

В.Ръководен състав при изпълнение на стр-вото:

В.1.Инженер по част „Пътна“-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.2.Инженер по част „Конструктивна“-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.3.Инженер по част „Геодезия“-1бр.:

Проф. област (квал-я): висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.4.Инженер „Контрол по качеството“-1бр.:

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.5.Инженер по част "Тунели"-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:да е изпълнявал функциите на експерт „Тунели“ на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен,ж.п. или метро тунел.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/08/2018