Lavori - 377887-2018

30/08/2018    S166

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2018/S 166-377887

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 000695089
Indirizzo postale: bul. „Makedoniya“ No. 3
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица)
Codice postale: 1606
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Biserka Borisova, inzh. Bilyana Vlaeva, inzh. Ralitsa Popova
E-mail: b.s.borisova@api.bg
Tel.: +359 29173396
Fax: +359 29173398

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.api.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1093
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от ... (виж поле II.1.4)

II.1.2)Codice CPV principale
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, вкл. и пътни връзки“. В този смисъл цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка. Съгл. идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1 303 м. Съгл. нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC „Жълта книга“ 1999 г.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 430 525 209.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Благоевград
Luogo principale di esecuzione:

Област Благоевград.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“.

— Участък ляво платно от км 389+100 до км 399+500 — при км 389+100 трасето минава западно от находището за минерална вода. От км 389+600 трасето поема в югозападна посока, като при км 390+120 пресича транзитния газопровод за Гърция и до км 393+200 се развива западно от него при км 393+240 се предвижда тунел L = 200 м, като същевременно се преминава и под газопровода и трасето поема в югоизточна посока. При км 394+530, с виадукт L = 74,2 м, се преминава над р. Влахинска и след това с тунел L = 1 130 м се поема в югозападна посока по дерето, успоредно на пътя за с. Влахи. При км 398+110 се пресича пътя за Влахи и се минава северно от него, при км 399+000 отново го пресича и се достига до км 399+500. Участъкът завършва при км 399+500, където се влива в обхода на Кресна и габаритът преминава в автомагистрален Г29 с осигурени две посоки на движение,

— Участък обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е 79/) до км 401+691.90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“ — преди гр. Кресна се напуска съществуващия път на км 396+137, откъдето започва обходът на гр. Кресна. До км 396+380 трасето се развива по съществуващия път, след което го напуска и преминава в дясно, пресича р. Струма, преминава покрай резервата „Тисата“ и отново пресича р. Струма и преминава над път І-1 и жп линията „София – Кулата“. След това пресича р. Влахинска, като от км 397+500 до км 398+300 се развива по нейното поречие. Достига източно от гр. Кресна, след което с 2 (два) тунела с дължина 380 м и 250 м го обхожда. От км 400+000 трасето тръгва на югозапад и пресича пътя за с. Влахи, път І-1 и жп линията „София – Кулата“. От км 399+500 обходът на Кресна (дясно платно) се събира с лявото платно и се продължава с магистрален габарит Г 29 до км 401+691,90 397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, където завършва.

Съгласно идейния проект приблизителната площ на големите мостови съоръжения е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а общата приблизителна дължина 3600 м. Отворите на съоръженията варират от 17 м до 302 м. Предвидено е изграждането на 4 тунела, като приблизителната им дължина варира от 171 м до 1303 м. Съгласно нормите за проектиране на пътища от 2000 г. за АМ, I и II клас пътища оразмерителният осов товар е 11,5 т/ос.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение и на следните дейности: осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; изпълнение на мерки за информация и комуникация и всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: А – Оценка по техническите показатели за проектиране и строителство / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А1 — Изпълнение на дейностите по проектиране” / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2 — Осигуряване на качеството на строителството чрез предложени технически решения и технологии на изпълнение / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2.1 – Предложени технически решения за изпълнение / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А2.2 – Предложени технологии за изпълнение на строителството / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател А3 — Концепция за опазване на околната среда / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 430 525 209.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1556
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Изпълнението на обществената поръчка е предвидено да се съфинансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ и държавния бюджет на Република България.

II.2.14)Informazioni complementari

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта", на база критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена". Комплексна оценка (КО):КО=А+Б, където А — Оценка по техн. показатели за проектиране и строителство: А=А1+А2+А3 (виж поле II.2.5) и Б — Оценка по финансови показатели (ОФП) за проектиране и строителство: Б=Б1+Б2, където: Б1-ОФП за проектиране — 10 т. и Б2-ОФП за строителство — 30 т.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

При сключване на договор за изпълнение на поръчката съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория, в случай че документът не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗКС, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на оферта информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

1. удостоверения от банки или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и

3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 300 000 000,00 (триста милиона) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 100 000 000.00 (сто милиона) лв. без ДДС, в сферата на строителството и/или проектирането, и/или инженеринг на пътища — ново строителство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката.

Уточнениее по отношение на т. 1: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

1.1. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически и/или идеен проект/и за ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съоръжения, и на пътен, железопътен (жп) или метро тунел в страната, и/или на пътища и на мостови съоръжения, и на пътен, жп или метро тунел с екв. характеристики извън страната!

1.2. За „изготвен технически или идеен проект“ се счита проектът, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответния линк в публичния регистър!

1.3. Не се приема изпълнение на прединвестиционни проучвания!

1.4. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

Уточнение по отношение на т. 2: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

2.1. За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема ново стр-во и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ и на мостови съоръжения, и ново строителство на пътен, жп или метро тунел в страната, и/или на пътища и на мостови съоръжения, и на пътен, жп или метро тунел с еквивалентни характеристики извън страната!

2.2. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан констативен акт обр. 15/протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!

2.3. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на 1 или няколко възлагания, както и по отношение на 1 или няколко обекта!

2.4. Изискуемият от възложителя опит в проектиране и строителство с харакактеристики и параметри, разписани в т. 1 и т. 2, могат да бъдат покрити от участниците с изпълнени, през посл. 5 години, считано от датата на подаване на офертата, на инженеринг (проектиране и строителство), като е в сила условието на т. 2.3.

3. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат).

Уточнение по отношение на т. 3: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

3.1. Минималното изискване може да бъде доказано с 1 сертификат с обхват, включващ проектиране и строителство на пътища (като цяло) или с 2 сертификата — 1 с обхват проектиране на пътища и 2-ри с обхват строителство на пътища (поотделно)!

3.2. При доказване на мин. изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката.

Уточнение по отношение на т. 4, букви А, Б и В: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележка:

4.1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт в офертата на 1 участник!

4.2. За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан констативмен акт обр. 15/Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!

4.3. За изготвен технически или идеен проект се счита проектът, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответния линк в публичния регистър!

Продължава в поле VI.3.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на път с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по — малък от Г10,50 м и

б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ не по — малко от 4000 кв.м и с единичен отвор не по — малък от 20 м и

в) проектиране на пътен, жп или метро тунел.

2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:

а) строителство на път с конструкция на настилката, оразмерена за натоварване не по — малко от 11,5 т/ос, с обща дължина мин. 5 км и с габарит не по — малък от Г10,50 м и

б) строителство на мостови съоръжения с обща дължина не по — малка от 350 м, с обща площ не по — малко от 4000 кв. м и с единичен отвор не по — малък от 20 м и

в) ново строителство на пътен/ни, жп или метро тунел/и с обща дължина не по — малка от 350 м.

3. Да прилага система за управление на качеството, серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи, установени в др. държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на пътища.

4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най — малко:

А. Ръководител на проекта — 1 бр.:

Проф. област (квал — я): стр. инженер.

Спец. опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната и в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство на пътен,ж.п. или метро тунел.

Б.Ръководен състав при изп — е на Проектантските работи (ПР):

Б.1.Проектант по част „Пътна“–1бр.:

Проф. област (квал — я): стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.2.Проектант по част „Конструктивна”–1бр.:

Проф. област (квал — я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.3.Проектант по част „Геология“–1бр.:

Проф. област (квал — я):висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология“,или „Геология“,или „Геология и геоинформатика“,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор — я към тях с екв. хар — ки извън страната.

Б.4.Проектант по част „Геодезия”–1бр.:

Проф. област (квал — я):висше образование по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен технически или идеен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор — я към тях в страната, ... Продължава в поле VI.3.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Отстр. се от участие уч-к,за когото са налице осн. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;по чл.69 от ЗПКОНПИ;за който не може да бъде изв. идент-я и проверката й ч/з регл. способи в ЗМИП;за който,с/д покана от Възл. и в опр. в нея срок,откаже да удължи срока на валидн. на оферт. си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидн.;чието Ценово предл. надвиш. прогн. ст-ст на общ. поръчка,и/или на част/и от нея,и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в оферт. си извън плика „Предл. ценови парам.“ за поръчката елем.,свърз. с предл. цена (или части от нея);в сл., предвидени в методиката за оценка на офертите и др. съгл. док-ята.Към наст. мом. не е осиг. финанс.,с огл. на което се прил. чл. 114 от ЗОП.Изп-лят предост. ГОИД в размер на 5 % от Цената за изпълн. на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 10 % от Цената за изпълн. на дог-ра в лв. с ДДС,без Доп. разходи. Гар-ите са в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2018
Ora locale: 17:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/11/2018
Ora locale: 14:00
Luogo:

Гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Продължава от поле III.1.3)Списък и кратко описание на критериите за подбор:

При подаване на оферта,информацията относно изискванията се посочва от уч-ка в ЕЕДОП,в съотв-е с указанията за попълването му,прил. към док-ята.

Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-лят може да изисква от уч-ците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи,както и при сключване на договор за изп-е на поръчката,съотв-ето с изискв-ята се доказва с представянето на:

*по т.1-Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с док-во за извърш. услуга.

*по т.2-Списък на стр-вото/инжен-г,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изп-е,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изп-ето,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изискв-я.

*по т.3-Валидни сертификати,изд. от акредитирани лица,за контрол на качеството,удост-ващи съотв-ето на стоките със съотв. стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден серт-т п/з целия срок на изп-е на дог-ра,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.

*по т.4-Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,в който е посочена проф. компетентност на лицата.

Продължава от поле III.1.3)Изисквано миним. ниво/а:

...и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

Б.5.Проектант по част "Тунели"-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:да е бил проектант на мин. 1 изготвен инв. проект за ново стр-во на пътен,ж.п. или метро тунел.

В.Ръководен състав при изпълнение на стр-вото:

В.1.Инженер по част „Пътна“-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.2.Инженер по част „Конструктивна“-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.3.Инженер по част „Геодезия“-1бр.:

Проф. област (квал-я): висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или екв.

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.4.Инженер „Контрол по качеството“-1бр.:

Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

В.5.Инженер по част "Тунели"-1бр.:

Проф. област (квал-я):стр. инженер.

Спец. опит:да е изпълнявал функциите на експерт „Тунели“ на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен,ж.п. или метро тунел.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/08/2018